นายสม นันคำ


หมอเมือง เป็นความรู้ ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ปรับตัวผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมพัฒนาและสืบทอดกันต่อ ๆมา เพื่อใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขนายธนากร ทะลายา


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องมวยไทย เริ่มต้นจากการฝึกซ้อมเป็นนักมวยตามค่ายมวยต่าง ๆ และมุ่งมั่นเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย เข้ารับการอบรมผู้ชี้ขาดและผู้ฝึกสอนมวยไทยของทางสมาคมมวยไทยจนถึงปัจจุบันนายหง่วน พรมฟู


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องงานจักสาน ภูมิปัญญาไทยหรือที่เรายกย่องกันว่าปราชญ์ชาวบ้านมีหลากหลายตามความถนัดและการปฏิบัติของแต่ละคนเป็นผู้ที่ได้หล่อหลอมองค์ความรู้จากประสบการณ์ซึมซับบ่มเพาะค้นคว้าทดลองโดยใช้วิถีชีวิตของตนเองทั้งทางกายและใจ

พระสมุห์ทวิน ธีรปญฺโญ


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องภาษาล้านนา (ตั๋วเมือง) สืบทอดความรู้จากพระครูสุภัทรนันทการ อดีตเจ้าอาวาสวัดม่วงเจริญราษฎร์ ซึ่งได้ทำการเรียนการสอนภาษาล้านนา (ตั๋วเมือง) แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัดนายจันทร์ ทะลายา


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องช่างฝีมือแรงงานท้องถิ่น ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ชุมชนนำเอาเครื่องมือและอุปกรณ์มาใช้อำนวยความสะดวก ในการทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันจ่าสิบตรีมนัส ติคำ


เป็นปฐมบทของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่น 
นางนวลัย ธารักษ์


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องงานใบตอง ภูมิปัญญาการทำบายศรีสู่ขวัญ เป็นการปฏิบัติตามความเชื่อของการนับถือศาสนา ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการทำพิธีจะทำมาจากใบตอง เพราะเชื่อว่าใบตองเป็นของบริสุทธิ์ การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญนายฐิติพงษ์ ทองวรรณ


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ การทำการเกษตรของเราจะยึดหลักโดยไม่ใช้สารเคมี คือเราจะทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อรดน้ำผักของเรา แต่เราต้องดูความเหมาะสมหลาย ๆ อย่าง โดยการเรียนรู้มาจากวัดป่าส่วนธรรม (กลุ่มข้าวคุณธรรม) จ.ยโ

นายจรัส ทะลายา


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องช่างฝีมือแรงงาน ภูมิปัญญาที่ได้รับจากการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกหลาน ทักษะฝีมือทางด้านงานช่างเป็นความรู้ทางด้านทักษะส่วนบุคคลนางวงค์ นพทร


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องพิธีกรรม ปราชญ์ชาวบ้านเกิดจากการสะสมการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลานานมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงในเรื่องการทำมาหากิน การอยู่ร่วมกันในชุมชนการปฏิบัติศาสนาประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อนางประทุททิพย์ สายโนวงค์


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องนวดแผนไทย การแพทย์ดั้งเดิมของไทยก็ผูกพันกับความเชื่อดังกล่าว อันได้แก่ ความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติ ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ หรือการเคารพธรรมชาติ


นายศุภชัย จำปารัตน์ ผู้ใหญ่บ้านเชียงยืน


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นเรื่องศึกษาเกี่ยวกับหมู่บ้านเพียงแห่งเดียวเมืองขนาดเล็กหรือขนาดกลางนางสาวผาย พรมฟู


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการทอผ้า ‘ทอผ้า’ ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานอดิเรกยามว่างเว้นจากการเกษตรของชาวบ้านซาวหลวง ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 
นางช้อย มหามิตร


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการทอผ้า ศึกษาเรียนรู้จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาประกอบอาชีพ นางอำพร กิ่งแก้ว


ปราชญ์ชาวบ้านด้านการจักสาน ผู้ที่ได้หล่อหลอมองค์ความรู้จากประสบการณ์ซึมซับบ่มเพาะค้นคว้าทดลองโดยใช้วิถีชีวิตของตนเองทั้งทางกายและใจมาเป็นเครื่องทดลองเพื่อแสวงหาความถูกผิดจนกระทั่งประสบความสำเร็จนางปราณี อาญารักษ์นุกูล


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องงานจักสาน เป็นผู้มีความสามารถในงานจักสาน
พระธาตุวัดซาวหลวง บ้านซาวหลวง หมู่ที่ 5


วัดซาวหลวงตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อสวกอำเภอเมืองจังหวัดน่านได้เรียกชื่อวัดตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษได้นับถือกันมาชื่อว่าเจ้าหลวงนางนาซาวและตั้งชื่อเรียกตามลำน้ำห้วยซาวหลวงจนถึงปัจจุบัน
สำนักสงฆ์ บ้านนาปง/พุทธสถานบ้านนาปง


สถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ในประเทศไทย, กัมพูชา และลาว ภายในวัดจะมี กุฏิ ซึ่งใช้เป็นเป็นที่อาศัยของนักบวชในศาสนาพุทธซึ่งก็คือ พระสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเชียงยืน


ป่าชุมชนบ้านเชียงยืน เป็นป่าที่มีความหลากหลายของพืช และสาหร่ายในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น มอส เฟิร์น รวมไปถึงไลเคน ซึ่งหากเราเคยเข้ามาสัมผัสธรรมชาติ อาจจะเคยสังเกตดวงด่างสีต่าง ๆ บนต้นไม้
โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร


โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2523 ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหมผ้าทอโบราณเมืองน่าน


ศูนย์เรียนรู้ ในด้านอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาเกี่ยวกับหม่อนไหม และผ้าทอเมืองน่านให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ภายในศูนย์ฯ ได้มีการจัดนิทรรศการและการสาธิตกระบวนการสาวเส้นไหม และทอผ้าไหมแบบครบวงจร


<

วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย


สร้างแกนนำคนรุ่นใหม่ … เพื่อใส่ใจรักสุขภาพอย่างยั่งยืน คนรุ่นใหม่เป็นทางรอดของเกษตรกรการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนเข้ามาเรียนรู้
ศูนย์จัดการชุมชนกองทุนบ้านเชียงยืน


ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยการบริหารจัดการหนี้ครัวเรือน ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนให้เป็นระบบ โดยการจัดทำฐานข้อมูลทุน ชุมชน ฐานข้อมูลหนี้สินครัวเรือน บริหารจัดการ

คริสตจักรคุณานุคุณ


สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา "การเรียนรู้เป็นเลิศ ก่อเกิดจิตวิญญาน อภิบาลสังคม สุขสมทั้งกายใจ "จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อพระมหาบัญชาของเยซูคริส คอมเเพสชั่น จึงดำรงอยู่เพื่อเป็นปากเป็นเสียงของเด็กๆ ปลดปล่อยพวกเขาออกจากความขัดสน ด้ว