พ่อครูอรุณศิลป์ ดวงมูล


พ่อครูอรุณศิลป์ ดวงมูล เป็นลูกศิษย์ของพ่อครูไช ลังกา เครือเสน และเป็นผู้สืบทอดคณะซอของพ่อครูคำผาย นุปิง ท่านได้รับเลือกให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 ด้าน ศิลปกรรม (ดนตรีพื้นบ้าน) 

นางบัวลอย อุเทธิ


มีใจรักในการทอผ้ามาช่วยกันอนุรักษ์การทอผ้าออกแบบลายผ้าที่เป็นลายดั้งเดิม และรวบรวมผลผลิตของผ้านำไปขายให้อย่างเป็นระบบจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมือ จึงทำให้มีลวดลายและเอกลักษณ์แตกต่างจากสินค้าทั่วไปวัตถุดิบหลักฝ้ายธรรมชา


นายวีรชัย หลวงแก้ว


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องพืชสมุนไพร ยาสมุนไพร ปลอดภัย เมื่อใช้ถูกหลัก ความรู้แผนไทย “สมุนไพร” ทางเลือกในการรักษาและป้องกันโรคทั้งในรูปแบบของยาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็นกระแสนิยมของคนทั่วไปในปัจจุบัน
นายต่วน แก้วถา


สงเคราะห์/ พิธีกรรม ประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านป่าคา รับผิดชอบบริหารงานของชมรม ฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของชมรมฯและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของชมรม 


นายธรรมรัตน์ ธิเสนา


มัคฑายก ปราชญ์ชุมชนทางด้านศาสนา มัคนายก (บาลี) หรือ มรรคนายก (สันสกฤต) แปลว่า ผู้นำทาง คือผู้นำบุญ ผู้แนะนำทางบุญ ผู้ชี้ทางบุญ
นายปณิธาน จิณะหล้า


ผู้ใหญ่บ้านป่าคา ประวัติศาสตร์ชุมชน นักสื่อสารประจำชุมชน การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ การสื่อสารที่ดีถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นายกรกฎ แปงใจ


เป็นคนรุ่นใหม่ที่สืบสานวิธีการทอผ้าบ้านซาวหลวง ฝึกฝน แกะแบบ ออกแบบลายผ้าใหม่ๆ ไม่ซ้ำใครและได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรสอนการย้อมสีธรรมชาติ


นางศรีพรรณ จันตา


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องพิธีกรรม สู่ขวัญ/ประธานจักสาน เครื่องจักสานยังเป็นงานศิลปหัตถกรรม ที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านได้หลายอย่าง เช่น สะท้อนให้เห็นความชาญฉลาด ในการเลือกสรรวัตถุดิบ ที่จะนำมาใช้ทำเครื่องจักสานนางศรีทร ดวงมูล


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการขับซอ เกิดจากความชอบส่วนตัวมาตั้งแต่เด็ก เมื่อเห็นการขับซอที่ไหนก็มักจะชอบเข้าไปนั่งฟัง ทั้งวัฒนธรรมสังคมรอบตัวเองก็มีความนิยมในเรื่องของการขับซอ ด้วยกับซึมซับความชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กว่าที่ร้อยตรีอลงกต ประสมทรัพย์


ปราชญ์ท้องถิ่นเรื่องปศุสัตว์ สร้างธุรกิจของตนเอง ทำหลายอย่าง ทั้งธุรกิจอาหารสัตว์ อุปกรณ์ฟาร์ม ปศุสัตว์ ฯลฯ
นางเกษสุดา ประสมทรัพย์


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการทำอาหารพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่นของชุมชนตำบลบ่อสวก ใช้วัตถุดิบในการปรุง เป็นวัตถุดิบที่มีในชุมชนบ่อสวก การพัฒนาสังคมโลก

นายบุญมาก สุขหมื่น


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องศิลปินดนตรีพื้นเมือง ฝึกร้องการจากเลียนแบบเสียงเพลงตามสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์
นายนิคม ทิศเป็ง


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องซ่อมรถยนต์ เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานนำมาเปิดอู่ซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจของตนเองมาเป็นระยะเวลา 12 ปี
นางติ๋ม พิจคำ


การจักรสาน เรียนรู้จากการหาวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ทดแทนสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
นายปลี ทะลายา


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องช่างฝีมือแรงงาน ภูมิปัญญาที่ได้รับจากการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกหลาน ทักษะฝีมือทางด้านงานช่างเป็นความรู้ทางด้านทักษะส่วนบุคคล การเป็นคนช่างสังเกตุ ความคิดสร้างสรรค์และความประณีตในงานฝีมือ


นายสม นันคำ


หมอเมือง เป็นความรู้ ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ปรับตัวผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมพัฒนาและสืบทอดกันต่อ ๆมา เพื่อใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
นายธนากร ทะลายา


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องมวยไทย เริ่มต้นจากการฝึกซ้อมเป็นนักมวยตามค่ายมวยต่าง ๆ และมุ่งมั่นเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย เข้ารับการอบรมผู้ชี้ขาดและผู้ฝึกสอนมวยไทยของทางสมาคมมวยไทยจนถึงปัจจุบัน
นายหง่วน พรมฟู


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องงานจักสาน ภูมิปัญญาไทยหรือที่เรายกย่องกันว่าปราชญ์ชาวบ้านมีหลากหลายตามความถนัดและการปฏิบัติของแต่ละคนเป็นผู้ที่ได้หล่อหลอมองค์ความรู้จากประสบการณ์ซึมซับบ่มเพาะค้นคว้าทดลองโดยใช้วิถีชีวิตของตนเองทั้งทางกายและใจ


พระสมุห์ทวิน ธีรปญฺโญ


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องภาษาล้านนา (ตั๋วเมือง) สืบทอดความรู้จากพระครูสุภัทรนันทการ อดีตเจ้าอาวาสวัดม่วงเจริญราษฎร์ ซึ่งได้ทำการเรียนการสอนภาษาล้านนา (ตั๋วเมือง) แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัด
นายจันทร์ ทะลายา


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องช่างฝีมือแรงงานท้องถิ่น ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ชุมชนนำเอาเครื่องมือและอุปกรณ์มาใช้อำนวยความสะดวก ในการทำงานและใช้ในชีวิตประจำวัน
จ่าสิบตรีมนัส ติคำ


เป็นปฐมบทของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่น 

นางนวลัย ธารักษ์


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องงานใบตอง ภูมิปัญญาการทำบายศรีสู่ขวัญ เป็นการปฏิบัติตามความเชื่อของการนับถือศาสนา ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการทำพิธีจะทำมาจากใบตอง เพราะเชื่อว่าใบตองเป็นของบริสุทธิ์ การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ
นายฐิติพงษ์ ทองวรรณ


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ การทำการเกษตรของเราจะยึดหลักโดยไม่ใช้สารเคมี คือเราจะทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อรดน้ำผักของเรา แต่เราต้องดูความเหมาะสมหลาย ๆ อย่าง โดยการเรียนรู้มาจากวัดป่าส่วนธรรม (กลุ่มข้าวคุณธรรม) จ.ยโ


นายจรัส ทะลายา


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องช่างฝีมือแรงงาน ภูมิปัญญาที่ได้รับจากการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกหลาน ทักษะฝีมือทางด้านงานช่างเป็นความรู้ทางด้านทักษะส่วนบุคคล