พระธาตุวัดซาวหลวง บ้านซาวหลวง หมู่ที่ 5


วัดซาวหลวงตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อสวกอำเภอเมืองจังหวัดน่านได้เรียกชื่อวัดตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษได้นับถือกันมาชื่อว่าเจ้าหลวงนางนาซาวและตั้งชื่อเรียกตามลำน้ำห้วยซาวหลวงจนถึงปัจจุบัน

สำนักสงฆ์ บ้านนาปง/พุทธสถานบ้านนาปง


สถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ในประเทศไทย, กัมพูชา และลาว ภายในวัดจะมี กุฏิ ซึ่งใช้เป็นเป็นที่อาศัยของนักบวชในศาสนาพุทธซึ่งก็คือ พระสงฆ์

ป่าชุมชนบ้านเชียงยืน


ป่าชุมชนบ้านเชียงยืน เป็นป่าที่มีความหลากหลายของพืช และสาหร่ายในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น มอส เฟิร์น รวมไปถึงไลเคน ซึ่งหากเราเคยเข้ามาสัมผัสธรรมชาติ อาจจะเคยสังเกตดวงด่างสีต่าง ๆ บนต้นไม้

โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร


โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2523 ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหมผ้าทอโบราณเมืองน่าน


ศูนย์เรียนรู้ ในด้านอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาเกี่ยวกับหม่อนไหม และผ้าทอเมืองน่านให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ภายในศูนย์ฯ ได้มีการจัดนิทรรศการและการสาธิตกระบวนการสาวเส้นไหม และทอผ้าไหมแบบครบวงจร


<


วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย


สร้างแกนนำคนรุ่นใหม่ … เพื่อใส่ใจรักสุขภาพอย่างยั่งยืน คนรุ่นใหม่เป็นทางรอดของเกษตรกรการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนเข้ามาเรียนรู้

ศูนย์จัดการชุมชนกองทุนบ้านเชียงยืน


ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยการบริหารจัดการหนี้ครัวเรือน ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนให้เป็นระบบ โดยการจัดทำฐานข้อมูลทุน ชุมชน ฐานข้อมูลหนี้สินครัวเรือน บริหารจัดการ


คริสตจักรคุณานุคุณ


สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา "การเรียนรู้เป็นเลิศ ก่อเกิดจิตวิญญาน อภิบาลสังคม สุขสมทั้งกายใจ "จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อพระมหาบัญชาของเยซูคริส คอมเเพสชั่น จึงดำรงอยู่เพื่อเป็นปากเป็นเสียงของเด็กๆ ปลดปล่อยพวกเขาออกจากความขัดสน ด้ว


โคก หนอง นา โมเดลบ้านบ่อสวก


โคก หนอง นา โมเดล การทำเกษตรโดยปราศจากการใช้สารเคมีนำไปสู่การสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร บริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียง


หมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเชียงยืนแห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงวิถีน่าน ซึ่งจะมีการสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์ การเพาะเห็นภูฐานดำ การแปรรูปงานจักสานและกลุ่มอาชีพอื่นๆ ที่สะท้อนถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

<


ลานหีบอ้อยโบราณ


ลานหีบอ้อยโบราณ คนเมืองน่านใช้น้ำอ้อยทั้งในการปรุงอาหาร ใช้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน และใช้ประกอบอาหารในงานบุญต่างๆ ปัจจุบันยังคงมีการผลิตน้ำอ้อยตามสูตรของบรรพบุรุษ เพื่อเป็นการสืบสานกระบวนการผลิตดั้งเดิมและเลี้ยงชีพไปด้วย


<


วิสาหกิจชุมชน กลุ่มจักสานบ้านต้าม


กลุ่ม“วิสาหกิจชุมชนบ้านต้าม” เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านในชุมชนที่ทำจักสาน เนื่องด้วยพื้นที่ของชุมชนมีป่าไผ่เยอะ และมีการจักสาน ไม้ไผ่เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นปกติ 

ศาลเจ้าหลวงปู่ฮ่อ


“ดงปู่ฮ่อ” พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนที่เป็นทั้งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในฐานะที่อยู่ของผีอารักษ์และแหล่งโบราณคดีอีกแห่งหนึ่งของแหล่งเตาเมืองน่านบ้านเตาไหแช่เลียง โรงทอผ้าบ้านซาวหลวง


 แหล่งเรียนรู้การทอผ้าผสานวิถีวัฒนธรรมลายผ้าอันมีเอกลักษณ์ของชุมชนบ่อสวก เป็นลายผ้าที่แกะมาจากลายปั้นแปะบนหม้อปากไหที่ขุดพบในแหล่งเตาเผาโบราณ โดยเชื่อกันว่าผ้าลายบ่อสวกจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ที่ได้


วัดม่วงเจริญราษฎร์


 ปูชนียสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของตำบลบ่อสวก ที่ทางหมู่บ้านม่วงเจริญราฎษร์ และประชาชนในพื้นที่จะมีความเคารพศรัทธา เลื่อมใส ในการสืบทอด 

ลานวัฒนธรรมบ่อสวก กาดบ่อสวก


ลานวัฒนธรรม กาดมะเก่า วิถีบ่อสวก ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน มีการจำลองวิถีชีวิตของชุมชน อาทิ กระบวนการผลิตผ้าทอ และจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปผ้าทอลวดลายบ่อสวก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก


เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่พัฒนาตำบล ให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

โบราณคดีเตาเผาโบราณบ้านหนองโต้ม


โบราณคดีเตาเผาโบราณบ้านหนองโต้ม เป็นเตาเผาโครงสร้างดินแบบระบายความร้อนผ่านเฉียงขึ้น (cross - draught kiln with clay - slab structure) โครงสร้างส่วนใหญ่ของเตาอยู่เหนือระดับพื้นดิน สันนิษฐานว่า มีเพียงส่วนช่องใส่ไฟซึ่งอาจขุดช่อ


บ้านสวนชวนชิม เชฟชุมชน


สัมผัสรสชาติอาหารถิ่นอันมีเอกลักษณ์ ด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่นผสานเข้ากับวัฒนธรรมอาหารที่สืบทอดสูตรเมนูเด็ดกันจากรุ่นสู่รุ่น หนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวตำบลบ่อสวกในการใช้อาหารดึงดูด

บ้านสวนชวนชิม เชฟชุมชน ชวนสัม


โฮมสเตย์บ้านบ่อสวก


โฮมสเตย์บ้านบ่อสวกชวนสัมผัสความเป็นชุมชนบ้านบ่อสวกอย่างแท้จริง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่พัก อาหาร และกิจกรรมท่องเที่ยวได้เองตามความสนใจ 

ศาลปู่ย่า บ้านป่าคา


“ผีปู่ย่า” เป็นผีที่เชื่อว่า จะรักษาป้องกันเครือญาติให้พ้นภัย และเกิดความอบอุ่นในหมู่เครือญาติ ดินแดนล้านนาสมัยก่อน เชื่อกันว่า เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวพื้นเมืองเผ่าลัวะบ้าง ขอมบ้าง หรือมีเผ่าอื่นๆ อีกที่สาบสูญ หรืออาจถูกกลืนชาติพันธุ


บ้านโบราณ เฮือนอุ้ยดี


บ้านโบราณ เฮือนอุ้ยดี เป็นเรือนเก่าแก่ แบบบ้านไม้เมืองเหนือ อายุเกือบ 100 ปี ประกอบกัน 2 หลัง ยกใต้ถุนสูง มีทั้งหลังคาทรงปั้นหยา และทรงจั่ว มีความทรงจำมากมาย ที่สะสมมาตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน

ป่าชุมชนบ้านดอนอุดม


เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์เป็นอย่างมาก ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดอยภูสะงึด


เป็นดอยในเขตพื้นที่ป่าในพื้นที่ชุมชนบ่อสวก มีประเพณีวัฒนธรรมต่างเกี่ยวกับดอยภูสะงึดและชาวบ้านบ่อสวกเช่นประเพณีขึ้นดอยภูสะงืด ไหว้สาพระธาตุทันใจ๋