รู้จักน่าน...ผ่านวิถีบ่อสวก

ชุมชนบ่อสวก ชุมชนเงียบสงบกลางหุบเขา ซึ่งห่างจากตัวเมืองน่านเพียง 15 นาทีเท่านั้น มีภูมิปัญญาที่มีชีวิตที่ผ่านการส่งต่อมรดกจากรุ่นสู่รุ่น ความเจริญทางศิลปะของคนในอดีตได้รับการรื้อฟื้นจากการขุดพบเตาเผาโบราณ ก่อให้เกิดการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงภาชนะดินเผาที่พบ รวมถึงจัดแสดงวิถีชีวิตของชาวบ่อสวก โดยจะเห็นถึงความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นของคนในชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรม ประเพณีขึ้นดอยภูสะงืดไหว้สาพระธาตุทันใจ