นางศรีีทร ดวงมูล


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการขับซอ เกิดจากความชอบส่วนตัวมาตั้งแต่เด็ก เมื่อเห็นการขับซอที่ไหนก็มักจะชอบเข้าไปนั่งฟัง ทั้งวัฒนธรรมสังคมรอบตัวเองก็มีความนิยมในเรื่องของการขับซอด้ัวย กับการซึบซับความชื่นชอบมาตั้งแต่เด็ก จึงเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางของศิล

พ่อครูอรุณศิลป์ ดวงมูล


วงสะล้อ ซอ ปิน เป็นศิลปะการแสดงของจังหวัดน่าน มีเอกลักษณ์เฉพาะ 4 ประการคือ การประสมวง บทเพลง ลักษณะเฉพาะของสะล้อ และการฟ้อนประกอบการขับซอ การประสมวงใช้เฉพาะสะล้อและปินบรรเลงทำนองเข้าซอ ไม่ใช้กลองและฉิ่งตีประกอบจังหวะ เพลงที่เป็นทำนองเฉพาะของจังหวัดน่

นางบัวลอย อุเทธิ


ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง

นายวีรชัย


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องพืชสมุนไพร

นายต่วน แก้วถา


สงเคราะห์/ พิธีกรรม ประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านป่าคา

นายธรรมรัตน์ ธิเสนา


มัคฑายก ปราชญ์ชุมชนทางด้านศาสนา

นายปณิธาน จิณะหล้า


ผูัใหญ่บ้านป่าคา ประวัติศาสตร์ชุมชน นักสื่อสารประจำชุมชน

จิตอาสาสร้างแนวกันไฟป่าเพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบ


ไฟป่าที่ไหม้ทุกครั้ง สร้างความเสียหายให้กับผืนป่าชุมชนเรามาก พวกเราไม่ปฏิเสธถึงประโยชน์ของไฟป่าที่สร้างความสมดุลของระบบนิเวศป่า แต่ความรุนแรงที่ทวีคูณขึ้นของไฟป่าในภาวะวิกฤติโลกร้อนปัจจุบันทำลายป่าต้นน้ำของเรามากขึ้น กระทบถึงวิถีชีวิตของคนเคียงป่า แล

นวดสมุนไพร (ยาเมือง)


เหนื่อยล้าจากการทำงาน มานวดสมุนไพรที่ชุมชนบ่อสวก กลิ่นหอมชื่นใจ ผ่อนคลาย เป็นสมุนไพรในชุมชน ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นเป็นการนำลูกประคบสมุนไพรสดหรือสมุนไพรแห้ง นึ่งให้ร้อน และนำมาประคบตามส่วนต่างๆของร่างกาย ส่วนใหญ่มักนิยมประคบหลังจากการนวด การประคบสมุนไพ

ฟังเพลง สะล้อ ซอ ปิน รู้จักและลองเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองน่าน


ขุมขนบ่อสวก มีทุนเดิมด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม วิถีชีวิตพื้นถิ่น จึงเอาจักรยานเชื่อมกิจกรรมอนุรักษ์ลดการใช้พลังงานและลดขยะ เป็นที่มาของสัญลักษณ์ความปลอดภัยจากวัสดุเหลือใช้ กระตุ้นให้เกิดการใช้จักรยานเพิ่มขึ้น

ขวัญเอ่ย ขวัญมา ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วเยือน


"สามสิบสองขวัญ...แห่งเจ้า...."เป็นกิจกรรมต้อนรับผู้มาเยือนด้วย การสู่ขวัญ เป็นธรรมของคนภาคเหนือ ในชุมชนบ่อสวก ก็ยังมีพ่อหมอสู่ขวัญ การฮ้องขวัญของภาคเหนือเป็นประเพณีมงคลที่ต้องการให้ผู้ได้รับการทำบายศรีมีความสุขสวัสดี เพราะขวัญได้รับการผูกไว้ไม่ให้หน

เที่ยว LOW SEASON เพิ่มสีสัน ชีวิต และธรรมชาติในป่าเชียงยืน


ป่าชุมชนบ้านเชียงยืน เป็นป่าที่มีความหลากหลายของพืช และสาหร่ายในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น มอส เฟิร์น รวมไปถึงไลเคน ซึ่งหากเราเคยเข้ามาสัมผัสธรรมชาติ อาจจะเคยสังเกตดวงด่างสีต่าง ๆ บนต้นไม้ เมื่อเราดูเผิน ๆ อาจดูเหมือนต้นไม้เป็นกลากเกลื้อน แต่ถ้าเข้าไปดูใก

เส้นทางธรรมชาติ ป่าชุมชนภูผาฮาว “แหล่งอาหารพื้นที่บ้านชั้นเลิศ”


ด้วยความงดงามโขดหินที่เรียงรายเป็นแนวยาวตลอดหุบเขา จึงได้ชื่อว่า “ภูผาฮาว” ภูผาที่รวบรวมแหล่งอาหารพื้นบ้านหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเห็ดละโงก เห็ดด่าน เห็ดดินอีกมากสายพันธุ์ พืชสมุนไพร ต้นไม้ ป่าไม้ และที่ขาดไม่ได้คงจะเป็นหน่อไม้ วัตถุดิบที่สามารถนำมา

เข้าป่าชุมชนภูสะงืด “พื้นที่แห่งการรักษา”


เดิมพื้นที่บริเวณป่าชุมชนภูสะงืดนี้ เป็นพื้นที่ดินทำกินของชาวบ้านในพื้นที่บ้านเชียงยืน และได้มอบคืนฟื้นที่ให้กับชุมชน เพื่อเป็นป่าชุมชน หลังจากคืนเป็นป่า พบว่า ในพื้นที่ป่ามีพืชสมุนไพรมากกว่า 30 ชนิด และปัจจุบัน ทางชุมชนกำลังสร้างพระพุทธรูป “พระศรีเม

เดิน เล่น เที่ยว ศึกษา เส้นทาง "น้ำตกห้วยซ้อน 7 ชั้น"


ท่ามกลางหุบเขาที่โอบล้อมชุมชน ได้ซ่อนความงดงามของธรรมชาติไว้ ซึ่งนั่นก็คือ น้ำตกห้วยซ้อน ที่ตั้งอยู่ต้นน้ำของหมู่บ้านต้าม นับว่าเป็นสายน้ำแห่งชีวิต เพราะทอดยาวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน เป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงผู้คนหลายชีวิต น้ำตกห้วยซ้อ

กิจกรรมศึกษา"พระเครื่องบ่อสวก ที่เป็นพระพิมพ์และพระพุทธรูปไม้ประจำวัดบ่อสวก"


เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของตำบลบ่อสวกมาเนินนานที่คนในจังหวัดน่านและต่างจังหวัดเคารพนับถือ ปฏิมากรรมดินเผาขนาดเล็ก: “พระบ่อสวก” ขุดค้นพบบริเวณแหล่งเตาเผาโบราณบ่อสวก มีลักษณะพุทธศิลป์ที่โดดเด่นคือพระพิมพ์ปางลีลาที่มีลักษณะเค้าโครงพุทธศิลป์

ศึกษาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเชียงยืน


การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ไข่ หมูหลุม เลี้ยงกบ เกษตรอินทรีย์ ในช่วงเดือนมิถุนายน –กุมภาพันธ์ เพื่อให้ชาวบ้าน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน

“จากไม้ไผ่ สู่เครื่องจักสาน จากการว่างงาน สู่การสร้างอาชีพ”


งานจักสานไม้ไผ่ ถือวิถีชีวิตของชาวบ้านบ้านต้าม ที่บ่งบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นรากเหง้าของวัฒนธรรม อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ผ่านการถ่ายทอดเอกลักษณ์ ลวดลาย วิธีการ เครื่องมือ ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้ง

การสร้างพื้นที่สีเขียว


ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน โดยการปลูกต้นชาฮกเกี้ยน สร้างความสวยงามให้แก่ชุมชน

กิจกรรมการคัดแยกขยะครัวเรือน


เป็นการสร้าง และปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความสะอาด สร้างบรรยากาศให้กับชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ปราศจากโรคภัย

การทำปุ๋ยหมัก /น้ำหมักชีวภาพ


เป็นวัสดุปรับปรุงดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เนื่องจากวัสดุหาง่ายในท้องถิ่น

ผลิตถ่านจากเศษไม้


เป็นการผลิตถ่านจากเศษไม้ที่หาได้ง่ายในชุมชนตามหัวไร่ปลายนา ลดการใช้ก๊าซหุงต้มในการประกอบอาหารพื้นเมือง รองรับนักท่องเที่ยวโดยหันมาใช้เตาถ่านในการประกอบอาหาร เพื่อเพิ่มรสชาติของอาหาร

การทำฝายชะลอน้ำ


เป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า สร้างพื้นที่ต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนตำบลบ่อสวก และชุมชนใกล้เคียง

การบวชป่าชุมชน


เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ชุมชน เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน เช่น หน่อไม้ไผ่ , เห็ด นานาชนิด และนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ชนิดของพันธุ์ไม้ท้องถิ่น