ไก่มะแขว่น ปิดทอง บรรณาการชั้นสู
ผ้าซิ่นกระซิบรัก ลายย่าม่าน

จิตอาสา


จิตอาสาสร้างแนวกันไฟป่าเพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบไฟป่าที่ไหม้ทุกครั้ง สร้างความเสียหายให้กับผืนป่าชุมชนเรามาก พวกเราไม่ปฏิเสธถึงประโยชน์ของไฟป่าที่สร้างความสมดุลของระบบนิเวศป่า 

สปาเท้าแช่ยาเมือง


เมื่อเหนื่อยล้าจากการทำงาน หากมานวดสมุนไพรที่ชุมชนบ่อสวก กลิ่นหอมชื่นใจ ผ่อนคลาย เป็นสมุนไพรในชุมชน ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นเป็นการนำลูกประคบสมุนไพรสดหรือสมุนไพรแห้ง นึ่งให้ร้อน และนำมาประคบตามส่วนต่างๆของร่างกา

ดนตรีพื้นบ้าน


เป็นศิลปะการแสดงของจังหวัดน่าน มีเอกลักษณ์เฉพาะ 4 ประการคือ การประสมวง บทเพลง ลักษณะเฉพาะของสะล้อ และการฟ้อนประกอบการขับซอ
พิธีสู่ขวัญ


ขวัญเอ่ย ขวัญมา ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วเยือน"สามสิบสองขวัญ...แห่งเจ้า...."เป็นกิจกรรมต้อนรับผู้มาเยือนด้วย การสู่ขวัญ เป็นธรรมของคนภาคเหนือ ในชุมชนบ่อสวก ก็ยังมีพ่อหมอสู่ขวัญ การฮ้องขวัญของภาคเหนือเป็นประเพณีมงคลที่ต้องการให้ผู้ได้รับการทำ

เดินป่าบ้านเชียงยืน


ในป่าเชียงยืน ป่าชุมชนบ้านเชียงยืน เป็นป่าที่มีความหลากหลายของพืช และสาหร่ายในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น มอส เฟิร์น รวมไปถึงไลเคน ซึ่งหากเราเคยเข้ามาสัมผัสธรรมชาติ อาจจะเคยสังเกตดวงด่างสีต่าง ๆ บนต้นไม้ เมื่อเราดูเผิน

เดินธรรมชาติ ภูผาฮาว


เส้นทางธรรมชาติ ป่าชุมชนภูผาฮาว เต็มไปด้วยความงดงามของโขดหินที่เรียงรายเป็นแนวยาวตลอดหุบเขา การเดินป่าตามเส้นทางธรรมชาติภูผาฮาว นอกจากจะได้เพลิดเพลินกับโขดหินขนาดใหญ่ที่เรียงราย ยังได้พบกับแหล่งอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านในหมู่บ้

เรียนรู้ป่าชุมชนภูสะงืด


เดิมพื้นที่บริเวณป่าชุมชนภูสะงืดนี้ เป็นพื้นที่ดินทำกินของชาวบ้านในพื้นที่บ้านเชียงยืน และได้มอบคืนฟื้นที่ให้กับชุมชน เพื่อเป็นป่าชุมชน หลังจากคืนเป็นป่า พบว่า ในพื้นที่ป่ามีพืชสมุนไพรมากกว่า 30 ชนิด และปัจจุบัน ทางชุมชนกำลังสร้างพระพุท

เดินเส้นทางธรรมชาติ น้ำตกห้วยซ้อน 7 ชั้น


เดิน เล่น เที่ยว ศึกษา เส้นทาง "น้ำตกห้วยซ้อน 7 ชั้น" ท่ามกลางหุบเขาที่โอบล้อมชุมชน ได้ซ่อนความงดงามของธรรมชาติไว้ ซึ่งนั่นก็คือ น้ำตกห้วยซ้อน ที่ตั้งอยู่ต้นน้ำของหมู่บ้านต้าม นับว่าเป็นสายน้ำแห่งชีวิต เพราะทอดยาวตั้งแต่

ดูพระเครื่องบ่อสวก


กิจกรรมศึกษาพระพิมพ์และพระพุทธรูปไม้ ในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของตำบลบ่อสวกมาเนินนานที่คนในจังหวัดน่านและต่างจังหวัดเคารพนับถือ ปฏิมากรรมดินเผาขนาดเล็ก: “พระบ่อสวก” ขุดค้นพบที่วัดโบราณบ่อสวก

ชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง


กิจกรรมเยี่ยมชมการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ไข่ หมูหลุม เลี้ยงกบ เกษตรอินทรีย์ ในช่วงเดือนมิถุนายน –กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ชาวบ้าน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน

จักสาน โอริกามิ-ไม้ไผ่


 งานจักสานไม้ไผ่ ถือเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านบ้านต้าม ที่บ่งบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นรากเหง้าของวัฒนธรรม อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ผ่านการถ่ายทอดเอกลักษณ์ ลวดลาย วิธีการ เครื่องมือ 

ปลูกป่า


การที่จะดูแลรักษาป่าที่กำลังฟื้นฟูได้นั้นต้องอาศัยการทำงานร่วมกับชุมชนในบริเวณนั้นช่วยดูแล โดยวิธีการที่ได้ผลที่สุดคือชุมชนต้องมีจิตสำนึกในการรักษาป่า เห็นค่าของป่า แต่การที่จะทำให้ทุกคนเห็นคุณค่าของป่านั้นอาจเป็นเรื่องที่ยาก จึงต้องมีต้องสร

กิจกรรมการคัดแยกขยะครัวเรือน


กิจกรรมการคัดแยกขยะครัวเรือน เป็นการสร้าง และปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความสะอาด สร้างบรรยากาศให้กับชุมชน การทำปุ๋ยหมัก /น้ำหมักชีวภาพ


ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เนื่องจากวัสดุหาง่ายในท้องถิ่น น้ำหมักชีวภาพ คือปุ๋ยอินทรีย์อีกประเภทที่ได้รับความนิยมในหมู่คนปลูกมากกันมาก ผลิตถ่าน


การผลิตถ่าน หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว มักจะมีเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ เช่น ฟางข้าว แกลบ ซังข้าวโพด กากอ้อย เหง้ามันสำปะหลัง ซึ่งเป็นส่วนที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานชีวมวล ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่สำคัญและเหมาะสมสำหรับชุมชน เป็นการผลิต

การทำฝายชะลอน้ำ


การทำฝายชะลอน้ำ เป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า สร้างพื้นที่ต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนตำบลบ่อสวก และชุมชนใกล้เคียง หลักการหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ คือ การทำฝายชะลอน้ำ หรือฝาย

การบวชป่าชุมชน


การบวชป่าชุมชน เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ชุมชน เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน เช่น หน่อไม้ไผ่ , เห็ด นานาชนิด และนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ชนิดของพันธุ์ไม้ท้องถิ่น "ป่าชุมชน" ของที่นี่ถือเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้คนในพื้นที่สามารถเข้

กิจกรรม กิ่นลำอาหารขันโตก


ประเพณีการเลี้ยงขันโตก เป็นประเพณีที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมา ตั้งแต่โบราณ การเลี้ยงแขกโดยการกินข้าวขันโตก ซึ่งอาจมีหลายชื่อทีใช้เรียกขานกัน เช่น กิ๋นข้าวแลงขันโตก หรือเรียกสั้นๆ ว่า ประเพณี ขันโตก หรือสะโตกปั่นจักรยานเที่ยวชุมชน


การปั่นจักรยานเที่ยวชุมชน เพื่อลดภาวะประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงโดยเป็นการออกกำลังกายเช้า – เย็น สูดดมอากาศที่บริสุทธิ์ Low-carbon ทำให้เราได้เห็นได้สัมผัส วิถีชีวิตทุกซอกทุกมุมของเมืองที่เราไปเยือน มีความสุขผ่อนคลายจากการได

ผูกด้าย ต่อชีวิต


ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มาถึงปัจจุบัน คือ การทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มและเพื่อการใช้สอยในครัวเรือนมาแต่ดังเดิม

ทดลองทอผ้า ปั้นดายเรียนรู้ลายผ้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า บ้านซาวหลวง ภูม

กิจกรรม "ฤดูบ่อสวก"


เมนูยอดฮิตช่วงฤดูฝน แวะบ้านไหนช่วงเย็นส่วนใหญ่ก็จะกินแกงเห็ดบ้าง ตำน้ำพริกเห็ดบ้าง แกงเห็ดใส่ใบผักแค ยอดผักหละ(ชะอม) หอมๆ พริกแกงทำจากกระเทียม หอมแดง พริกสด กะปินิดๆ เพิ่มกลิ่นปลาร้า ออกมาเป็นแกงเห็ดแสนอร่อยงานของดีบ่อสวก


ประเพณีท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนตำบลบ่อสวกโดยการจัดแสดงซุ้มของดีวิถีบ่อสวกจากทั้ง 13 หมู่บ้าน