พระมหาอุปคุต


เชื่อกันตามประวัติกล่าวว่าท่านเป็นบุตรของเศรษฐีของเมืองมถุรา ริมฝั่งแม่น้ำยมนา เกิดหลังพระพุทธองค์ปรินิพานแล้ว ๒๐๐ ปีแต่เนื่องจากบิดาได้เคยสัญญาก่อนที่จะมีบุตรต่อพระสาณวารี ว่าหากมีบุตรชายจะให้ออกบวช จนกระทั้งได้บุตรชาย ( พระอุปคุต

ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาปงพัฒนา


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนเชิงคุณภาพ โดยรวมพลังของชุมชนเข้าแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ด้วยจิตใจที่พึ่งตนเองและฟื้นฟูทุนทางสังคมของหมู่บ้าน
วัดบ้านต้าม


วัดบ้านต้าม ได้เริ่มก่อสร้างเสนาสนะเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2522 ตั้งเป็นอารามสงฆ์ มีพระขจร เดชปัญโญเป็นเจ้าอารามสงฆ์ มีพระภิกษุสามเณร จำพรรษามาโดยตลอดจนถึงปี 2533 

วัดบ่อสวก


วัดบ่อสวก หมู่ที่ 1 บ้านบ่อสวก ตำบลสวก อำเภอเมืองจังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา ทิศเหนือติดกับถนนสาธารณะศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนน้ำพุแห่งชีวิต


ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนน้ำพุแห่งชีวิต เป็นคริสจักรแห่งที่ 2 ของจังหวัดน่าน ที่ชุมชนบ้านเชียงยืนจะมาประกอบทางพิธีที่คริสจักรนี้ 

ป่าชุมชนภูผาฮาว


“แหล่งอาหารพื้นที่บ้านชั้นเลิศ”ภูผาหาว แหล่งอาหารพื้นบ้านชั้นเลิศ ด้วยความงดงามของโขดหินที่เรียงรายเป็นแนวยาวตลอดหุบเขา จึงได้ชื่อว่า “ภูผาหาว” 
พระเจ้าทันใจ


เดิมพื้นที่บริเวณป่าชุมชนภูสะงืดนี้ เป็นพื้นที่ดินทำกินของชาวบ้านในพื้นที่บ้านเชียงยืน และได้มอบคืนฟื้นที่ให้กับชุมชน เพื่อเป็นป่าชุมชน หลังจากคืนเป็นป่า พบว่า ในพื้นที่ป่ามีพืชสมุนไพรมากกว่า 30 ชนิด และปัจจุบัน ทางชุมชนกำลังส

พระธาตุวัดม่วงเจริญราษฎร์


พระธาตุวัดม่วงเจริญราษฎร์ มีชื่อในแผนที่ทหารว่า พระธาตุฉิมพลี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔ – ๒๔๗๕
หลวงพ่อขนุน


หลวงพ่อขนุน เป็นพระพุทธรูปไม้ขนุนแกะสลัก อายุ ๑๒๒ ปี(๒๕๖๔) สร้างขึ้นเมื่อ จุลศักราช ๑๒๖๑ (พุทธศักราช ๒๔๔๒)
พระอัมพวามหามุนี


วิหาร ทรงไทยล้านนา ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นที่ประดิษฐาน “พระอัมพวามหามุนี” ซึ่งเป็นพระ ประธานในวิหาร มีภาพจิตกรรมฝาผนังที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดร ซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะมาเป็นโ

ประเพณีแข่งเรือหม้อขาง


กีฬาพื้นบ้านแข่งเรือพายกระทะ(เรือกระทะ) ในประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปีเป็นการแข่งเรือกันระหว่างหมู่บ้านต่างๆในตำบลบ่อสวกและใกล้เคียง สถานที่จัดแข่งบริเวณสระน้ำหน้าวัดบ่อสวก งานประเพณีแข่งเรือหม้อขาง บ้านสวกพัฒนา ม.10 ต.บ่อสวก อ.เมืองน่

ตักบาตรเที่ยงคืน


ประเพณีเป็งปุ๊ด ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน การทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ดนั้น จะเหมือนกับการตักบาตรทั่วไป เพียงแต่จะตักบาตรในวันเริ่มต้นของวันพุธ ที่ขึ้น 15 ค่ำ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป โดยชาวล้านนามีความเชื่อว่าพระอุปคุต ซึ่งเป็นภิก

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน


เด็ก เยาวชน ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และรู้เท่าทัน โทษ พิษ ภัย และผลกระทบจากยาเสพติดและสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดได้ และยังมีความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู ต่อบุพการีหรือผู้มีพระคุณ

กาดมะเก่า


การจำลองวิถีชีวิตของชุมชน อาทิ กระบวนการผลิตผ้าทอ และจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปผ้าทอลวดายบ่อสวก สาธิตการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มภูมิปัญญาบ่อสวก สาธิตการจัดขันแก้วตั้ง ๓ สวยดอกไม้ถวายพระ ด้านศิลปะการแสดงต่างๆ จากโรงเรียนในกลุ่

งานแข่งขันกีฬาพื้นบ้านตำบลบ่อสวก


จัดขึ้นในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ สนามโรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ ม.3 ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน ในการจัดการแข่งขันกีฬาได้กำหนดประเภทกีฬาที่จะทำการแข่งขัน


วัฒนธรรมทางภาษาคำเมือง"ตัวเมือง"


ชาวไทยทางภาคเหนือมีภาษาล้านนาที่นุ่มนวลไพเราะ ซึ่งมีภาษาพูดและภาษาเขียนที่เรียกว่า "คำเมือง" ของภาคเหนือเอง โดยการพูดจะมีสำเนียงที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่ ปัจจุบันยังคงใช้พูดติดต่อสื่อสารกันรำกลองยาว


กลองยาวเป็นกลองหน้าเดียว รูปร่างทรงยาว ด้านล่างกลึงเป็นรูปคล้ายปากแตร ส่วนบนป่องเล็กน้อยปิดด้วยหนังวัว ขึงด้วยเชือกให้ตึง กลองยาวมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้เล่น ตกแต่งด้วยผ้าสีสวยงาม มีสายสะพายคล้องบ่าเพื่อสะดวกในการเดินตี

ฟ้อนสาวไหม


วิถีชีวิตของพื้นเมืองเหนือการแสดงพื้นเมืองประจำบ่อสวก เป็นศิลปะการรำ และการละเล่น หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า “ฟ้อน” การฟ้อนจัดเป็นวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงพฤติกรรม การกระทำที่เกิดจากความคิด ความเชื่อบุญบั้งไฟถวายพระเจ้าทันใจ


ในวันแรกของเทศกาลหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า"วันโฮม" จะมีการนำเอาบั้งไฟออกมาแห่แหนตามหมู่บ้านกันก่อน จนกระทั่งวันที่ 2 ถึงจะนำบั้งไฟไปจุดกันกลางทุ่งนา โดยเฉพาะที่จุดบั้งไฟต้องทำเป็นพะองพาดขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่สูงประมาณ 30 เมตร


กิจกรรมส่งต่อความยั่งยืนสู่เยาวชน


การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพและตระหนักต่อการสร้างความยั่งยืนในชุมชนของตนเองวัฒนธรรมงานเลี้ยงขันโตก


งานเลี้ยงขันโตกจะเริ่มด้วยขบวนแห่นำขบวนขันโตกด้วยสาวงามช่างฟ้อน ตามมาด้วยคนหาบกระติบหลวง ขบวนแห่นี้จะผสมผสานกับเสียงดนตรีโห่ร้องแสดงความชื่นชมยินดีกิจกรรมตีกลองสะบัดชัยโบราณ


กลองสะบัดชัยโบราณ เดิมใช้ตียามออกศึกสงคราม เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าทหารหาญในการต่อ สู้ให้ได้ชัยชนะกิจกรรมอนุรักษ์การแต่งกายชุดพื้นเมือง


การแต่งกายพื้นเมืองของภาคเหนือมีลักษณะแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติของกลุ่มชนคนเมือง เนื่องจากผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งบ่งบอกเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นถิ่นประเพณีสืบชะตา


 การทำพิธีสืบชะตาจะช่วยต่ออายุให้ตนเอง ญาติพี่น้อง และบ้านเมืองให้ยืนยาว ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง และความเป็นสิริมงคล