โคก หนอง นา โมเดลบ้านบ่อสวก


โคก หนอง นา โมเดล การทำเกษตรโดยปราศจากการใช้สารเคมีนำไปสู่การสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร บริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดหมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียง


หมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเชียงยืนแห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงวิถีน่าน ซึ่งจะมีการสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์ การเพาะเห็นภูฐานดำ การแปรรูปงานจักสานและกลุ่มอาชีพอื่นๆ ที่สะท้อนถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

<

ลานหีบอ้อยโบราณ


ลานหีบอ้อยโบราณ คนเมืองน่านใช้น้ำอ้อยทั้งในการปรุงอาหาร ใช้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน และใช้ประกอบอาหารในงานบุญต่างๆ ปัจจุบันยังคงมีการผลิตน้ำอ้อยตามสูตรของบรรพบุรุษ เพื่อเป็นการสืบสานกระบวนการผลิตดั้งเดิมและเลี้ยงชีพไปด้วย


<

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มจักสานบ้านต้าม


กลุ่ม“วิสาหกิจชุมชนบ้านต้าม” เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านในชุมชนที่ทำจักสาน เนื่องด้วยพื้นที่ของชุมชนมีป่าไผ่เยอะ และมีการจักสาน ไม้ไผ่เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นปกติ 
ศาลเจ้าหลวงปู่ฮ่อ


“ดงปู่ฮ่อ” พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนที่เป็นทั้งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในฐานะที่อยู่ของผีอารักษ์และแหล่งโบราณคดีอีกแห่งหนึ่งของแหล่งเตาเมืองน่านบ้านเตาไหแช่เลียง 


ปั้นดินฟื้นอดีต


ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้วิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบบ่อสวกได้ ซึ่งสมาชิกของกลุ่มก็จะสอนตั้งแต่การขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาด้วยแป้นหมุน และสาธิตการปั้นลายบ่อสวกที่มีเอกลักษ

โรงทอผ้าบ้านซาวหลวง


 แหล่งเรียนรู้การทอผ้าผสานวิถีวัฒนธรรมลายผ้าอันมีเอกลักษณ์ของชุมชนบ่อสวก เป็นลายผ้าที่แกะมาจากลายปั้นแปะบนหม้อปากไหที่ขุดพบในแหล่งเตาเผาโบราณ โดยเชื่อกันว่าผ้าลายบ่อสวกจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ที่ได้

วัดม่วงเจริญราษฎร์


 ปูชนียสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของตำบลบ่อสวก ที่ทางหมู่บ้านม่วงเจริญราฎษร์ และประชาชนในพื้นที่จะมีความเคารพศรัทธา เลื่อมใส ในการสืบทอด 
ลานวัฒนธรรมบ่อสวก กาดบ่อสวก


ลานวัฒนธรรม กาดมะเก่า วิถีบ่อสวก ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน มีการจำลองวิถีชีวิตของชุมชน อาทิ กระบวนการผลิตผ้าทอ และจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปผ้าทอลวดลายบ่อสวก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก


เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่พัฒนาตำบล ให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
โบราณคดีเตาเผาโบราณบ้านหนองโต้ม


โบราณคดีเตาเผาโบราณบ้านหนองโต้ม เป็นเตาเผาโครงสร้างดินแบบระบายความร้อนผ่านเฉียงขึ้น (cross - draught kiln with clay - slab structure) โครงสร้างส่วนใหญ่ของเตาอยู่เหนือระดับพื้นดิน สันนิษฐานว่า มีเพียงส่วนช่องใส่ไฟซึ่งอาจขุดช่อ

ต้นพูนทรัพย์


ต้นพูนทรัพย์ เป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่า เรียก ความมั่งคั่ง ร่ำรวย นิยมปลูกที่หน้าบ้าน หน้าอาคาร รีสอร์ต โรงแรมเพื่อเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ ต้นมั่งมียังสามารถให้ร่มเงาได้ตลอดทั้งปี เพราะเป็นไม้ไม่ผลัดใบ ให้ใบทรงพุ่มเขียวชะอุ่มต

บ้านสวนชวนชิม เชฟชุมชน


สัมผัสรสชาติอาหารถิ่นอันมีเอกลักษณ์ ด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่นผสานเข้ากับวัฒนธรรมอาหารที่สืบทอดสูตรเมนูเด็ดกันจากรุ่นสู่รุ่น หนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวตำบลบ่อสวกในการใช้อาหารดึงดูด

บ้านสวนชวนชิม เชฟชุมชน ชวนสัม

โฮมสเตย์บ้านบ่อสวก


โฮมสเตย์บ้านบ่อสวกชวนสัมผัสความเป็นชุมชนบ้านบ่อสวกอย่างแท้จริง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่พัก อาหาร และกิจกรรมท่องเที่ยวได้เองตามความสนใจ 
ศาลปู่ย่า บ้านป่าคา


“ผีปู่ย่า” เป็นผีที่เชื่อว่า จะรักษาป้องกันเครือญาติให้พ้นภัย และเกิดความอบอุ่นในหมู่เครือญาติ ดินแดนล้านนาสมัยก่อน เชื่อกันว่า เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวพื้นเมืองเผ่าลัวะบ้าง ขอมบ้าง หรือมีเผ่าอื่นๆ อีกที่สาบสูญ หรืออาจถูกกลืนชาติพันธุ

บ้านโบราณ เฮือนอุ้ยดี


บ้านโบราณ เฮือนอุ้ยดี เป็นเรือนเก่าแก่ แบบบ้านไม้เมืองเหนือ อายุเกือบ 100 ปี ประกอบกัน 2 หลัง ยกใต้ถุนสูง มีทั้งหลังคาทรงปั้นหยา และทรงจั่ว มีความทรงจำมากมาย ที่สะสมมาตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน
ป่าชุมชนบ้านดอนอุดม


เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์เป็นอย่างมาก ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


ดอยภูสะงึด


เป็นดอยในเขตพื้นที่ป่าในพื้นที่ชุมชนบ่อสวก มีประเพณีวัฒนธรรมต่างเกี่ยวกับดอยภูสะงึดและชาวบ้านบ่อสวกเช่นประเพณีขึ้นดอยภูสะงืด ไหว้สาพระธาตุทันใจ๋ 
น้ำตกห้วยซ้อน


สถานที่ในความทรงจำของชาวบ้านในชุมชนบ้านต้ามและพื้นที่ใกล้เคียง ในสมัยก่อนเป็นสถานเที่ยวเล่นของผู้ใหญ่บ้าน ท่ามกลางหุบเขาที่โอบล้อมชุมชน
ร้านกาแฟคนสร้างบุญ


ในพื้นที่ของวัดม่วงเจริญราษฎร์ มีร้านกาแฟคนสร้างบุญ” เป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมพักผ่อนทางธรรมชาติภายในวัด เป็นของชาวบ้านในชุมชนในพื้นที่ สร้างรายได้ สร้างพื้นในการเรียนรู้ การรวมกลุ่มของคนในชุมชนได้อีกด้วยอุทยานศีล ๕


อุทยานศีล ๕ เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้เชิงพุทธธรรม มีการนำเสนอข้อมูลด้านหลักศีล ๕ ซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข พร้อมกับมีป้ายคติธรรมติดตามต้นไม้ภายในวัด
เตาบ่อสวก แหล่งเครื่องปั้นดินเผาโบราณ


“เป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ ให้ลูกหลานนักเรียนนักศึกษาบ้านเรา เข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองน่านผ่านแหล่งเตาเผาโบราณ ไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา” เรื่องเล่าของจ่ามนัส ติคำ ท่านพยายามรักษาเตาเผาโบราณที่ค้นพบในเขตบริเว

แหล่งเตาเผาโบราณ ดงปู่ฮ่อ


แหล่งเตาเผาโบราณแห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณที่ชาวบ้านเรียกว่า “ดงปู่ฮ่อ” ในเขต บ้านสวกพัฒนา ปู่ฮ่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในละแวะนี้เคารพนับถือ
วัดป่าคา


วัดป่าคา หมู่ 2 ป่าคา ตำบลสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 วัดราษฎร์ มหานิกาย