ใบลาน01

เป็นหนังสือที่บันทึกลายลักษณ์อักษรด้วยวิธีจารตัวหนังสือลงบนใบของต้นลาน แล้วเจาะรูร้อยหูด้วยสายสนองมัดรวมกันเป็นผูก นิยมเรียกว่า คัมภีร์ใบลาน ที่เรียกชื่อว่า คัมภีร์ใบลาน เพราะเนื้อเรื่องที่จารลงบนใบลาน ส่วนใหญ่เป็นพระธรรมคำสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาทิ พระไตรปิฎก เป็นต้น นอกจากนั้น ยังใช้บันทึกเรื่องราวอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเรื่องอันเป็นบทนิพนธ์ของอดีตชนก็มี ด้วยเหตุที่พระธรรมเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ของพระพุทธศาสนา เมื่อจดจารลงบนใบลาน ก็ทำให้คัมภีร์ใบลานเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีในที่อันควร และต้องทะนุถนอมเป็นพิเศษ ดุจเดียวกับพระพุทธรูป