ใบลาน ทดสอบ1


ใบลานทดสอบ 1


ตำรายา


ประชาชนลาวมีความรู้เรื่องการรักษาพยาบาลมาเป็นเวลาช้านาน จากหลักฐานสองร้อยปีที่ผ่านมา พบว่ามีการบันทึกต าราเกี่ยวกับยาพื้นบ้านไว้ในใบลาน ซึ่งเป็นใบไม้ลักษณะคล้ายกับใบของต้นปาล์ม และ ยังคงมีการปรุงยาโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วย ผลการศึกษาข้อมูลในใบลานที่บันทึกด้วยอักษร โบราณของลาวกับการสัมภาษณ์หมอยาผู้ที่สืบทอดการปรุงยาจากต ารายาใบลาน พบว่า สามารถรักษา ร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน บทความนี้มุ่ง อธิบายผลสัมฤทธิ์ของการรักษาสุขภาพที่สัมพันธ์กับจิตใจของผู้ป่วย โดยรวมถึงประโยชน์ใบลานในการบันทึก เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของสังคมลาวนอกจากนี้ยังพบว่าต ารับยาพื้นบ้านที่ถูกบันทึกไว้ในใบลานนี้ ชาวลาว ยังนิยมน ามาแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและน ามาจ าหน่ายในท้องถิ่นด้วย


ใบลานต้นจาก


ใบลานต้นจาก