พิพิธภัณฑ์ไทลื้อ ศูนย์การเรียนรู้บ้านใบบุญ

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อบ้านใบบุญ จัดตั้งขึ้นเพื่อเชิดชู และยกย่องบุพการีผู้ให้ทั้งชีวิต และจิตวิญญาณ ตลอดจนที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน รวมถึงเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ของลูกหลาน ญาติมิตร และเพื่อนบ้านใกล้เคียงของบ้านใบบุญที่สั่งสมบ่มเพาะมาจากบรรพชน ด้วยการสืบเสาะแสวงหาจนนำมาประยุกต์สร้างสรรค์ รวมถึงแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของบ้านไตลื้อ หมู่4 ตำบลลวงเหนือ ที่เน้นความเป็นชาติพันธุ์ไตลื้อในล้านนาไทย โดยเยาวชน และบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนและท้องถิ่นอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอน ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจแก่พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้านผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยภูมิปัญญา