พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน

หอปูมละกอน ก่อตั้งโดยเทศบาลนครลำปาง เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองที่จัดแสดงเล่าเรื่องเมืองลำปางโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีเนื้อหาแสดงเหตุปัจจัย เงื่อนไข และบทบาทของสิ่งที่กำหนดจิตวิญญาณในแต่ละยุคสมัยของลำปาง เน้นเล่าเรื่องภูมิหลัง ของเมืองลำปาง ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้เห็นตัวอย่างจากอดีตเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการกำหนดทิศทางของนครลำปางทั้งปัจจุบันและอนาคต