ลูกปัดโบราณทวารวดี


ลูกปัดโบราณ ชาวอู่ทองนิยมเรียกกันตามภาษาถิ่นสุพรรณบุรีว่า ลูกกำปัด ในสมัยโบราณจะเรียกว่าเม็ดกำปัด ลูกกำปัดหรือลูกปัดโบราณเป็นศิลปวัตถุที่มีความเก่าแก่และมีคุณค่า กำปัดโบราณอู่ทองมีความสวยงามแตกต่างจากที่อื่นๆ เพราะ มีความเลื่อม มันวาว

พระใหญ่แกะสลักหน้าผา พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ


พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หรือ หลวงพ่ออู่ทอง เป็นพระพุทธรูปแกะสลักกับหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน แกะสลักอยู่กับหน้าผาของภูเขา ที่เกิดจากการระเบิดหิน บริเวณผามังกรบิน เป็นเขตสัมปทานระเบิดภูเขาทำโรงโม่หินใกล้กับวัดเข

วัดเขาทำเทียม


วัดแห่งแรกในประเทศไทย สถานที่ที่พระโสณะและพระอุตระจาริกมาสร้างไว้ตั้งแต่สมัยเพราะเจ้าอโศกมหาราช เชื่อกันว่าบริเวณนี้แต่เดิมเป็นวัด และเป็นวัดแห่งแรกในประเทศไทยที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 300 เนื่องจากมีการขุดพบก้อนหินขัดมันขนาดให

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม


วัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยทวารวดีหรือสมัยอู่ทอง เพราะพบโบราณวัตถุสมัยทวารวดีหลายอย่าง อาทิ พระพุทธรูปปางต่างๆ เทวรูปจักรนารายณ์เนื้อหิน เจดีย์สมัยอู่ทองบนยอดเขา รอยพระพุทธบาทจำลอง รอยพระพุทธบาทเป็นหินทรายแกะสลักลวดลาย

คอกช้างดิน


คอกช้างดิน ที่มิใช่คอกช้าง ชาวบ้านเรียกว่า "คอกช้างดิน" ด้วยเข้าใจว่าน่าจะเป็นคอกเพนียดคล้องช้างของคนโบราณ แต่นักโบราณคดีบอกว่าคือแหล่งกักเก็บน้ำของชุมชนโบราณตั้งแต่สมัยทวารวดี ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ตาม

เจดีย์โบราณ


ในบริเวณเมืองโบราณอู่ทองได้มีการขุดค้นซากโบราณสถาน ที่พบส่วนใหญ่เป็นฐานสถูปเจดีย์และวิหารที่มีรูปแบบลักษณะคล้ายศิลปะของประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นอิทธิพลในพระพุทธศาสนาที่เขามาแต่ครั้งพระเจ้าอโศกมหาราช ส่งสมณะฑูต มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสุวรรรภ

กะละแมตำนานดิน


กะละแมกวนขนมพื้นบ้านของชาวไทยพวน ที่ยังรักษาวิถีโบราณในการทำของชุมชนโดยใส่สมุนไพรตำนานดิน เพื่อกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ตำนานดิน หรือ อบเชยเถา เป็นพืชในท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นพันธุ์ไม้เถาเลื้อย เป็นพืชที่เติบโตได้อย่างดีในสภาพอากา

การหล่อเหรียญโบราณ โรงหล่อวิเชียร


เหรียญโบราณทวารวดี เหรียญที่ขุดพบจากโบราณสถานของเมืองอู่ทอง นับเป็นโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าเป็นเงินตอกตราในยุคสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเหรียญได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูและพุท

ประเพณีลอยกระทงสวรรค์


ประเพณีลอยกระทงประจำปี ณ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม เป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นของชุมชน การลอยกระทงสวรรค์เป็นความเชื่อในการบูชาพระแม่คงคาและพระพุทธเจ้า การลอยกระทงสวรรค์จะใช้ตากะเหลวหรือกระทงกระดาษติดลูกโป่งลอยขึ้นฟ้าเพื่อบูชาพระพุท

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองมีความโดดเด่นในเรื่องการเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงหลักฐานในยุคสมัยทวารวดีที่นับได้ว่าน่าจะมีความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้รับจากการบูรณะเมืองอู่ทอ

ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร


ศาลเจ้าพ่อพระยาจักรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประดิษฐานของ เจ้าพ่อพระยาจักร เทวรูปสมัยทวารวดี ที่มีลักษณะคล้ายรูปพระวิษณุแบบเก่าสวมหมวก เจ้าพ่อพระยาจักร เป็นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอู่ทอง มีเรื่องเล่าว่

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเขาพระ


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขาพระ เป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณ อาทิ พระพุทธรูป พระเครื่อง ลูกปัด ถ้วยชาม และของใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวันของผู้คนในชุมชนที่เก็บสะสมไว้มาจัดแสดงโชว์ให้เยี่ยมชม เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของวิถีชีวิตชาติพัน

เรือนลาวโซ่ง


"บ้าน"หรือ"เฮือน"ของชาวลาวโซ่งเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง สร้างด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ประกอบด้วยเสาไม้เนื้อแข็งที่นิยมตัดให้มีง่ามเพื่อใช้เป็นตัวพาดคานและค้ำยัน คานเป็นไม้เหลาจากไม้เนื้อแข็ง พื้นเป็น"ฟาก"ที่ทำจ

วัฒนธรรมไทยทรงดำ


ไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง เป็นกลุ่มเชื้อสายไท ซึ่งมีถิ่นฐานเดิมในเขตประเทศลาว และเวียดนาม ในสมัยกรุงธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ ได้อพยพมายังสยาม ไทยทรงดำมีภาษาพดและภาษาเขียนของตนเอง มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมกา

วัฒนธรรมไทพวน


กลุ่มคนไทพวนหรือลาวพวน กลุ่มคนไทยที่สืบเชื้อสายชาวพวนจากเมืองพวน ประเทศลาว อพยพมาไทยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ชาวไทพวนยึดมั่นในศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ผูกพันในระบบเครือญาติ ชาติพันธุ์ มีวัฒนธรรมและภาษาอันเป็นเอกลักษณ

วัฒนธรรมลาวครั่ง


ชาวไทยเชื้อสายลาวครั่งเป็นกลุ่มที่อพยพมากจากถิ่นเดิมในหลวงพระบาง ประเทศลาว มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านภาษาเป็นเอกลักษณ์ มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นในการแต่งกาย โดยเฉพาะผ้านุ่งของสตรีที่ทอจากผ้าฝ้ายและไหม ย้อมด้วยครั่ง

หอเจ้านาย


ความเชื่อของคนลาวครั่งที่ถือปฏิบัติ สืบทอดมาจากบรรพุบุรุษ คือความเชื่อในอำนาจภูตผี มีความเชื่อ 2 อย่างคือ ความเชื่อผีเจ้านายและ ความเชื่อผีเทวดา ในหมู่บ้านลาวครั่ง บ้านโคก จะมี หอเจ้านายหรือศาลเจ้านาย เป็นศา

ผ้าทอตีนจกลาวเวียง


ชาวลาวเวียง ที่มีอัตลักษณ์การแต่งกายและผ้าทอที่โดดเด่น อัตลักษณ์ของทอคือการต่อตีนซิ่นด้วย ฝ้ายหรือไหม ตีนซิ่นตอนบนตกแต่งด้วยการจกลวดลาย และเว้นตีนซิ่นตอนล่างเป็นผืนผ้า อัตลักษณ์ของลายผ้าส่วนใหญ่จะมาจากสิ่งของใกล้ตัวที่ใช้ในวิถีชีวิ

เรื่องราวอู่ทอง...พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง


เรียนรู้การทำขนมจีน บ้านขนมจีน


กิจกรรมการเรียนรู้การทำขนมจีน ได้แก่ ขั้นตอนการตำแป้ง นวดแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนที่จะกรองออกมาเป็นแป้งเนื้อละเอียด เพื่อนำมาใส่ในผวนแล้วโรยเส้นลงในน้ำร้อนที่กำลังร้อนได้ที่ จากนั้นจึงทำการจับเส้น

เรียนรู้วนเกษตรบ้านดงเย็น


การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความหลากหลาย ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ย ฯลฯ เป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ จากจุดเริ่มต้นของชุมชนที่เป็นการทำเพื่อเลี้ยงชีพ กิน และใช้ ในชุมชน ต่อยอดมาเป็นการท่

เส้นทางศึกษาธรรมชาติสวนหินพุหางนาค


เส้นทางศึกษาธรรมชาตินั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง  เส้นทางที่ 1 ด้านทิศเหนือ เป็นเส้นทางเดินชม ลานต้นปรงอันงดงาม และไปชมวิวทิวทัศน์ที่ผ่านางคอย แล ะเส้นทางที่ 2 ด้านทิศตะวันตกเฉีย

เรียนรู้การทำยาดมหัวโต


การทำยาดมสมุนไพรของเมืองอู่ทอง เป็นกิจกรรมของการ “เรียนรู้ ดูของจริงและลงมือทำ” ในประการแรกคือ การทำความรู้จักกับ “สมุนไพร” ซึ่งเป็นเครื่องปรุงสำคัญของยาดม ทำความรู้จักวัตถุดิบที่ได้มาในแต่ละชนิด ซึ่งมีสรรพคุณแตกต่างกัน จะได้เรี

เรียนรู้การร้อยลูกกำปัด บ้านโคก


กิจกรรมร้อยลูกปัดหินทวารวดี  กิจกรรมนี้เริ่มต้นมาเมื่อปี 2557อย่างที่ทราบกันดีว่าอู่ทองเป็นเมืองโบราณ มีการขุดเจอโบราณวัตถุสมัยทวารวดีมากมาย จึงอยากนำหินทวารวดีมาร้อยเรียงเป็นสร้อยจากลูกปัดหินทวารวดี เพื่อเพิ่มกิจกรรมให้นักท่องเที่ย