ห่อยฝอน


"ห่อยฝอน" (ที่ใส่น้ำปูนแดง) เคี้ยวหมาก


ไหซอง


ไหซอง คนในชุมชนมักจะเรียกว่า "ไหซอง" ใช้สำหรับหมักดองอาหาร เช่น ไหปลาร้า ไหหน่อไม้ดอง ไหเกลือ ไหมะขามเปียก ไหพริก