นักพัฒนา & API
Image Description

API : Open Data Service Platform

ระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรม "นวนุรักษ์" แพลตฟอร์ม สนับสนุนบริการข้อมูลในลักษณะโครงสร้างแบบเปิด “Open Data” ผ่าน Open Data Service Platform เพื่อให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล สะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้งานหรือต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ โดยนักพัฒนาสามารถเรียกใช้ API ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

API : JSON , RDF Format

นักพัฒนาจะได้รับ API ในรูปแบบ JSON FORMAT และ RDF FORMAT

NAVANURAK API >> ตัวอย่าง

เกี่ยวกับเรา

นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม

เป็นซอฟท์แวร์แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ให้ข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น ยังคงสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้าถึงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งองค์ความรู้ของท้องถิ่น

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-6900 โทรสาร 0-2564-6901-3