เกี่ยวกับเรา
Image Description

“นวนุรักษ์” แพลตฟอร์ม

ระบบบริหารจัดการ "คลังข้อมูลวัฒนธรรม" และ "ความหลากหลายทางชีวภาพ" สำหรับการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งมีมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพประเภทนั้น ๆ โดยมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่สนับสนุนหลากรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

  • ใบลาน/เอกสารเก่า
  • จดหมายเหตุ นิทรรศการ
  • ความหลากหลายทางชีวภาพ (พืชและสัตว์ท้องถิ่น)
  • ทุนทางวัฒนธรรม

เส้นทางท่องเที่ยว

“นวนุรักษ์” แพลตฟอร์ม มีระบบบริหารจัดการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว สามารถทำได้ ดังนี้

  • จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญ
  • จัดเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
  • สร้างเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว
  • นำชมและรับข้อมูลความคิดเห็น
Image Description

การใช้บริการ

การใช้บริการ "นวนุรักษ์" แพลตฟอร์มสามารถทำได้ง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอน

ติดต่อ

ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย (LST), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อขอใชงาน้นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม

สร้าง

ผู้ใช้งานจะได้รับรายละเอียดในการนำเข้าข้อมูลด้วยระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพและเผยแพร่ข้อมูลได้ด้วยตัวเอง

แสดง

เผยแพร่ข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากทางชีวภาพ สร้างเส้นทางการนำชมสำหรับการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง

แหล่งเรียนรู้และจุดเริ่มต้นนวัตกรรม

สร้าง "คลังข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัลและความหลากหลายทางชีวภาพ" ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ การท่องเที่ยว นวัตกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกัน

เกี่ยวกับเรา

นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม

เป็นซอฟท์แวร์แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ให้ข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น ยังคงสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้าถึงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งองค์ความรู้ของท้องถิ่น

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-6900 โทรสาร 0-2564-6901-3