ร้อยเรียงเสียงเพลงจากบ้านลาว


กล่องดนตรีนี้มีการนำมาประยุกต์กับทฤษฎีหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้คนก่อกำเนิดความคิดรอบด้าน อันเป็นพื้นฐานต่อการนำไปคิดต่อยอดให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ออกมาได้ทั้งในรูปแบบของนามธรรมและรูปธรรม จากเครื่องดนตรีประเภทเป่าเครื

ขลุ่ยบ้านลาว


ขลุ่ยบ้านลาวเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ติดตัวมากับชาวลาวเวียงจันทร์ตั้งแต่ในสมัยธนบุรี ที่เข้ามายังประเทศไทยในฐานะเชลยศึก ชาวลาวได้เข้ามาพร้อมกับองค์ความรู้ในการทำขลุ่ย ในช่วงแรกได้เกิดการทำขลุ่ยขึ้นมาเพียงแค่การเล่นภายในกลุ่ม เพื่อเป็นการคลายควา