ศูนย์ข้อมูลเวียงลอ

เวียงโบราณเวียงลอ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เป็นเวียงโบราณที่มีโบราณสถานอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงโบราณวัตถุ บันทึกโบราณได้แก่ ใบลาน และกระดาษสาซึ่งบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองของเวียงลอในอดีตได้เป็นอย่างดี หลักฐานโบราณคดีที่น่าสนใจประการหนึ่งคือแนวคันดินกั้นลำน้ำ ซึ่งตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าในเขตล้านนามีการพบคันดินกั้นลำน้ำเช่นนี้ที่เวียงลอเพียงแห่งเดียว จึงเชื่อว่าเวียงลอมีภูมิปัญญาในการออกแบบชลประทานขนาดใหญ่การเกษตรในเขตเวียง และยังใช้ป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากจากแม่น้ำอิงอีกด้วย