บ้านแม่สาด


บริเวณชุมชนบ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มุ่งเน้นวิถีชุมชน รู้รักสามัคคี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีส่งเสริมพัฒนาเกษตรนวัตวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งมีกิจกรรมการท่อง

ฐานบ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวยรวยสุข


ฐานเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับบ้านที่เป็นโฮมสเตย์ นอกจากนั้นจุดเด่นของฐานนี้นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูก และขยายพันธ์ของต้นสับปะรดสี ซึ่งเจ้าของบ้านได้รวบรวมต้นสับปะรดสีไว้หลายหลายสายพันธ์ ได้เรียนรู้การจัดสรรการใช้พื้นที่

ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและเกษตรอินทรีย์


ฐานเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการในชุมชนด้านการจัดการขยะ ลดขยะในชุมชน เพิ่มมูลค่าขยะที่มีในแต่ละครัวเรือน เพื่อให้เกิดการจัดการขยะในชุมชนที่ดีขึ้น และการสร้างกลุ่มออมทรัพย์ที่เกิดจากการรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการจุดเริ่มต้นของกา

ฐานดินบ้านเมืองรวง


ฐานสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในแต่ละครัวเรียนให้เกิดประโยชน์และย่อยสลายกลายเป็นผลผลิตแปรรูปวัสดุปลูกจากขยะอินทรีย์ มีแร่ธาตุที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก ซึ่งจะเอื้อต่อการขยายโครงการเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวในแต่ละครัวเรือน

ฐานเมล็ดพันธ์เพื่อนช่วยเพื่อน


เป็นฐานเรียนรู้หนึ่งในโครงการที่อยู่ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในศูนย์เรียนรู้ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบผสมผสาน การเลี้ยงไก่ การปรุงดิน รวมไปถึงการทำปุ๋ยอินทรีย์ รวมไปถ

ฐานขบวนการผลิตกาแฟแบบครบวงจร


แหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาวิธีการปลูกกาแฟสายพันธ์อาราบิก้าที่ถูกยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสายพันธ์กาแฟที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของรสชาติเฉพาะตัว รวมไปถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตกาแฟแต่ละขั้นตอน ก่อนที่จะมาเป็นกาแฟให้เรารับประทาน นอกจากนี้นั

ฐานบ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน


ฐานให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการพื้นที่ภายในครัวเรือนเพื่อปลูกผัก ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และการขยายพันธ์ต้นไม้สำหรับขายเพื่อสร้างรายได้ ในฐานผู้ศึกษาดูงานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชพันธ์ผักที่หลากหลายทั้งผักพื้นบ้านและผักสวนครัวท

ฐานบ้านเพาะเลี้ยงกบ และขนมไทยในใบตอง


ฐานสาธิตการเพาะเลี้ยงกบ และการขยายพันธ์กบ เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน ให้กับผู้ศึกษาดูงานที่สนใจ ทั้งนี้ภายในฐานยังให้ความรู้เกี่ยวกับการทำขนมไทยโดยใช้ใบตอง ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่แต่ละบ้านสามารถหาได้ เพื่อใช้สำหรับการห่อหรือบรรจุอาหาร

บ้านเมืองรวง


บ้านเมืองรวงเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2397 ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันว่าผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านครั้งแรกนั้น เป็นชาวลวง ซึ่งเดินทางมาจากบ้านลวงอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2527 นายบุญเลิศ สุวรรณจิตต์ ผู้ใหญ่บ