ติดต่อ

  • Address: เลขที่80 ซอย 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
  • Email:
  • Phone:
  • Website: https://social.crru.ac.th/
  • Facebook: https://social.crru.ac.th/
  • Youtube:

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • ย่านตัวเมืองเก่าแม่จัน บริเวณตลอดสองฝากฝั่งถนน ถนนไชยบุรี, ถนนหิรัญนคร, ถนนราชบุรี, ถนนนาคพันธุ, ถนนสิงหนวัต, ถนนลาวจกราชยังคงพบกลุ่มอาคาร ประกอบไปด้วย กลุ่มอาคารราชการ กลุ่มอาคารสถาบันการศึกษา บ้านเรือนอยู่อาศัยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และกลุ่มอาคารเรือนแถวไม้ที่สลับกับรูปแบบอาคารสมัยใหม่, ศาสนาสถานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของผู้คนในด้านความเชื่อที่หลากหลายประกอบไปด้วย ศาสนาพุทธ ศาลเจ้าของกลุ่มชาวจีน ตลอดจนยังคงพบวิถีชีวิตวัฒนธรรม อาหาร ประเพณี พิพิธกรรม และภูมิปัญญาที่น่าสนใจและมีคุณค่าการศึกษา
    เวลาทำการ-น.