Laovon


LAOVON (ลาววอง) เป็นกล่องใส่อาหารลาววอง ด้านในจะมาในรูปแบบชั้นใส่ของ หรือ ใส่อาหารถึง 3 ชั้น สไลด์ออกได้ พร้อมมีกล่องครอบลวดลายสวยงาม ผลิตภัณฑ์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่1 ตัวปิ่นโต ทำมาจากไผ่ซางหม่น มี 3 ชั้น และแต่ละชั้นสามารถสไลด์ออกมาได้

วีดิทัศน์


วิธีการใช้งานสาแหรก


เวลาใช้งาน จะวางกระบุงหรือภาชนะที่เหมาะสมซึ่งจะมีข้าวเปลือก พืชพันธุ์ หรือของใช้อื่น ๆ บรรจุอยู่ วางลงบนสาแหรก แล้วใช้ไม้คานหาบสอดเข้าไปที่หัวสาแหรก พิจารณาน้ำหนักให้สมดุลกันทั้งสองข้าง แล้วจึงยกหาบเคลื่อนที่ต่อไป

วิธีการทำสาแหรก


1. เริ่มต้นจากฐานจะเป็นหวายสองเส้นมัดเข้าคู่เชื่อมต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อความแข็งแรง 2. ใช้เส้นหวาย 4 เส้นยาวประมาณเส้นละหนึ่งเมตร ผูกมัดจากมุมสี่เหลี่ยมแต่ละมุม มุมละหนึ่งเส้น แล้วจึงนำไปโยงรวมกันที่หัวสาแหรก 3.ใช้หวายเส้นบางๆในการผูกเอาสา

ส่วนประกอบสาแหรก


สาแหรก และไม้คาน

วัสดุการทำสาแหรก


เส้นหวาย 5-6 เส้น

สาแหรก


“สาแหรก” หมายถึง เป็นเครื่องจักรสานชนิดหนึ่งที่ใช้ใส่ของสำหรับหิวหรือหาบ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนลาวเวียงบ้านหาดสองแคว และต่อมาคุณสมาน ประดับเพ็ชร์ ได้มีการถอดแบบสาแหรกที่ใช้ในการหาบจังหัน มาเป็นสาแหรกจิ๋วสำหรับใส่แก้วน้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำทรั

การตักบาตรหาบจังหัน


การตักบาตรหาบจังหัน หรือ ประเพณีการหาบสาแหรก เป็นประเพณีสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนลาวเวียงบ้านหาดสองแคว เพราะเนื่องจากชาวชาวเวียงบ้านหาดสองแควมีวีถีชีวิตที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนามาอย่างช้านาน การตักบาตรหาบจังหันจะเริ่มขึ้นโดย ในยามเช้า พระสงฆ

ชุมชนลาวเวียงบ้านหาดสองแคว


​​ชาวลาวเวียง มีความเชื่อในเรื่องต่างๆ มีวัฒนธรรมดั้งเดิม มีการสืบทอดและรักษาประเพณีโบราณต่อกันมา จากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการแสดงออกทางวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายแบบลาวเวียง ผู้หญิงใส่เสื้อผ้าฝ้ายขาว นุ่งซิ่นสีพื้น ขณะที่ผู้ชายที่นุ่งกางเกงขาก๊วยสีท

"จังหัน"


“จังหัน” หมายถึง อาหารทั้งคาว หวาน ผลไม้ และของขบฉันทุกชนิดที่จัดไว้สำหรับพระสงฆ์ แต่ในปัจจุบันไม่นิยมใช้คำว่า “จังหัน” แต่ใช้คำว่า “ภัตตาหาร” แทน