พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์