ศาลาพิพิธภัณฑ์วัดโสภณาราม

วัดโสภณาราม ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เดิมมีชื่อว่า “ วัดป่าตึง ” เพราะรอบบริเวณวัดที่ตั้งอยู่ปัจจุบันนี้ มีต้นไม้ตึง (ไม้เต็ง,ไม้รัง) ขึ้นอยู่หนาแน่นมาก พอภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ไม้ตึงเหล่านั้นก็ถูกตัดลง เพื่อนำไปใช้เป็นหมอนรางรถไฟ และฟืนรถไฟจนเกือบจะไม่มีเหลือให้เห็น เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2 438 ได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งทราบชื่อว่า นันตา “ ครูบานันตา ” (ไม่ทราบฉายา) ได้จาริกเดินทางมาปักกลดอยู่ทางทิศเหนือของวัด (ปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของกองพันสัตว์ต่าง) ชาวบ้านต่างมีความเลื่อมใสศรัทธาในครูบารูปนี้มาก จึงได้นิมนต์ท่านอยู่จำพรรษา และเริ่มสร้างอารามชั่วคราวให้ท่านอยู่ เพราะตอนนั้นบริเวณแห่งนี้ยังไม่ได้กำหนดเป็นวัด เมื่อศรัทธาสาธุชน จะทำบุญกุศลต้องไปทำบุญที่วัดอื่น ซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมาก การเดินทางก็ไม่สะดวก และอารามที่สร้างขึ้นใหม่นั้น เมื่อถึงฤดูฝน มักจะถูกน้ำป่าไหลมาท่วมทุกปี ชาวบ้านจึงได้ทำการย้ายจากสถานที่เดิม มาก่อสร้างยังสถานที่ใหม่ใน (คือบริเวณที่ตั้งวัดในปัจจุบันนี้) เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2440 จึงได้มีกุลบุตร สาธุชน ได้เกิดความศรัทธามาขอบรรพชา – อุปสมบท และจำพรรษา ทำนุบำรุงสืบต่อกันเรื่อยมา พ.ศ. 2479 ทางวัดและชาวบ้าน ได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้น เพื่อให้กุลบุตร กุลธิดาในละแวกนี้ ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาเล่าเรียนหนังสือภาษาไทย โดยอาศัยศาลาวัดเป็นอาคารเรียน มีพระภิกษุสามเณรภายในวัดเป็นครูสอนชั่วคราว จนได้รับความสนใจจากชาวบ้านบริเวณนี้ ได้ส่งลูกหลานมาสึกษาเล่าเรียนมากขึ้นตามลำดับเรื่อยมา ทางวัดจึงย้ายโรงเรียนออกไปตั้งสถานที่แห่งใหม่ โดยทางวัดอนุญาตให้ใช้ที่ดินบางส่วนของวัดสร้างโรงเรียนเพิ่มเติม ปัจจุบันคือโรงเรียนบ้านศาลา พ.ศ. 2488 ทางกรมการศาสนามีนโยบายให้วัดต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ให้เกิดความเหมาะสมตามกาลสมัย เจ้าอาวาสในขณะนั้นคือ พระอธิการดำรงค์ คนฺธิโย จึงได้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า “ วัดโสภณาราม ” ด้วยเหตุผลคือ อุบาสกท่านหนึ่ง นามว่า “ พ่อน้อยโสภา ” มีความเลื่อมใสในบวรพระพุทธสาสนา ได้มีจิตศรัทธาบริจาคบ้านไม้หลังหนึ่งให้แก่ทางวัด เพื่อทางวัดจะได้นำมาก่อสร้างกุฏิสงฆ์ ซึ่งในตอนนั้นมีพระครูอุดมวุฒิคุณ (พระเทพวรสิทธาจารย์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดสำเภา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่) เป็นเจ้าคณะอำเภอแม่ริม ในสมัยนั้น เป็นผู้ตั้งชื่อวัดว่าเ พื่อเป็นอนุสรณ์แก่พ่อน้อยโสภา มาจนถึงปัจจุบันนี้ วัดโสภณารามเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2438 ได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัดประมาณปี พ.ศ. 2479 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ 20 มีนาคม 2515 เป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย วัดโสภณารามแห่งนี้ นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ทางวัดได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางราชการ และสาธารณะ ดังต่อไปนี้ 1. เป็นที่กำเนิดโรงเรียนบ้านศาลา 2. เป็นที่ทำการรองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม 3. เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอนนักธรรม บาลี และอภิธรรม 4. เป็นโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และธรรมศึกษา 5. เป็นที่ตั้งมูลนิธิบุญญาภรณ์ 6. เป็นที่สงเคราะห์โลงศพแก่คนยากจน และรับเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพไม่มีญาติ 7. เป็นที่ประชุมของคณะสงฆ์ , ข้าราชการ , และผู้สูงอายุ 8. ส่งเสริมพระภิกษุ – สามเณร เด็กวัด ให้ได้รับการศึกษาทุกระดับชั้น 9. เป็นที่อบรมลูกเสือชาวบ้าน , กลุ่มแม่บ้านไทยอาสาป้องกันชาติ , กลุ่มหนุ่มสาว , ครู , นักเรียน 10. เป็นหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. , สว. สอบจ. สอบต. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน 11. เป็นที่พักเก็บตัวของนักกีฬา , ลูกเสือเนตรนารี 12. เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพข้าราชการ , และชาวบ้าน 13. เคยเป็นที่พักของทหารสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 14. เคยเป็นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลดอนแก้ว 15. ปัจจุบันมีพระภิกษุ – สามเณร , อุบาสก – อุบาสิกา , มาเรียนวิปัสสนากัมมัฏฐาน 16. เป็นที่ตั้งสำนักงานชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ศาลาพิพิธภัณฑ์ ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2539 วัตถุที่จัดแสดงภายในเป็นวัตถุที่ชาวบ้านนำมาถวายให้กับทางวัด ทางวัดจึงได้เก็บรวบรวมไว้