การเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า


การพัฒนามาเป็นกระเป๋าเครื่องสำอาง มาจากการตระหนักเห็นความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยนำเอารูปแบบมรดกวัฒนธรรมที่มีอยู่แต่เดิม มาพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินค้า เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ มีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ และที่สำคัญคือเ

ขั้นตอนการทำกระปุกออมสินหมูกระดาษ


ชุมชนวัดประยูรวงศาวาสมีมรดกวัฒนธรรมที่สืบทอดกันอย่างยาวนาน ซึ่งมีคนจำนวนไม่มากนักที่จะรู้จักและเข้าใจถึงกระปุกออมสินหมูกระดาษที่อยู่ในชุมชนแห่งนีั้ กระปุกออมสินหมูกระดาษที่ปัจจุบันไดมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นและยังเป็นแหล่งรายได

ประวัติกระปุกออมสินหมูกระดาษ


ในสมัยอดีตวัดประยุรวงสาวาสวรวิหารมีหมูตัวจริง ๆ มาอาศัยอยู่ภายในวัด เนื่องจากคนสมัยนั้นนำหมูมาบนบาน จากตัวสองตัว เริ่มขยายพันธุ์ออกลูก ทำให้บริเวณนี้มีหมูจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ วันหนึ่งหลวงพ่อที่วัดตัดสินใจจะบูรณะวัดใหม่ คนทั่วไปทราบดีว่าภายในวัดน