ไม้ประกับ (05)


ไม้ประกับ ลงรักปิดทองร่องชาด


ไม้ประกับ (04)


ไม้ประกับ ลงรักปิดกระจก (ใช้ประกบคัมภีร์ใบลานกัมมวาจา)


ไม้ประกับ (03)


ไม้ประกับ ลงรักปิดทอง แกะสลักประดับกระจกสี (ใช้ประกบคัมภีร์ใบลานกัมมวาจา)


ไม้ประกับ (02)


ไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ประดับกระจก ใช้เป็นแผ่นประกบคัมภีร์กัมมวาจา


ไม้ประกับ (01)


ไม้ประกับ แกะสลัก ลงรักปิดทอง (เป็นไม้ประกับของคัมภีร์กัมมวาจา)


เหล็กจาร (03)


เหล็กจารทำด้วยไม้สัก เหลาให้เป็นแท่ง ใช้จารใบลาน


เหล็กจาร (02)


เหล็กจาร ทำด้วยไม้สักเหลาให้เป็นแท่ง ใช้จารอักษรลงใบลาน


ค้างธรรม (04)


ค้างธรรม ทำด้วยไม้สัก


ค้างธรรม (3)


ค้างธรรม ทำด้วยไม้ ใช้สำหรับวางคัมภีร์ใบลานและจัดเก็บอุปกรณ์


ไม้บัญชัก (010)


ไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๓ มีข้อความจารลงในกรอบสี่เหลี่ยม ดังนี้ "มัดนี้ เตมิยะ ๓ ผูก ฯ ชนก ๓ ผูก ฯ สุวัณณสยาม ๒ ผูก ฯ ปถมมุลละลงอูบเปนเคล้า พร้อมกับด้วยภริยาชื่อว่านางฝุ่น แลลูกเต้าหลานเหลนทังมวล ค็ได้ส้างธัมม์กับนี้ไว้คล้ำชูพุทธสาสนาพระโคตมะเจ้า ๕ พันวัสสา อยาดน้ำหมายทานปีกดสะง้า เดือน ๔ ลง ๘ ฅ่ำ วันนั้นแล ฯ จุฬสักกราชได้ ๑๒๙๒ ตัว ปีกดสง้า"


ไม้บัญชัก (003)


ไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง มีข้อความจารลงในกรอบสี่เหลี่ยม ดังนี้ "มัดนี้ทสสิบชาติรอม มีสิบผูก เปนธัมม์วัดหนองเงือก ฯ สัทธาอุบาสิกานางจันแสง นางบัวถา ส้างด้วยธนวัตถุปูชา ฯ"


ไม้บัญชัก (002)


ไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง จารตัวอักษรในกรอบสี่เหลี่ยม สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ "มัดนี้ปิฏกะทัง ๓ มี ๔ ผูก ทังอานิสงส์ เปนธัมม์วัดหนองเงือก ปีเมืองเม็ด เดือน ๔ เพง เมงวัน ๗ ไทยเต่าสง้า ฯ สัทธาพระสุทสารสามเณรเปนเคล้า พร้อมกับด้วยพ่อแม่พี่น้องทังมวล ได้ส้างธัมม์กับนี้ไว้คำ้โชฏกะสาสนา ๕๐๐๐ พระวัสสาแด่เทิอะ ฯ ห้องนี้มีสุตโสมผูก ๑ เนมิราช ผูก ๑ ภูริทัต ผูก ๑ ฯ พระสุธน น้อยแก้ว พี่ไหว ได้ส้างไว้โชฏกะสาสนา ๕๐๐๐ พระวัสสาแล นิพฺพาน ปจฺจโย โหนฺตุ โน นิจฺจํ ธุวํ ธุวํ ข้าแล ฯ สักกะได้ ๑๒๖๙ ตัวแล ฯ"


ไม้บัญชัก (001)


ไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ใช้เขียนชื่อคัมภีร์ใบลาน ปีที่สร้าง และผู้สร้าง ฯลฯ "อภิธัมมา ๗ กัมพีร์ มี ๗ ผูก ฯ ปถมสัทธาผู้ข้าทังหลายหมายมีเตชภิกขุเปนเคล้า แลเชยยวงส์ภิกขุ คันธวงส์ภิกขุ ปัญญาสามเณร ยาวิไชยสามเณร พินทาสามเณร อภิวงส์สามเณร ส้างค้ำชูสาสนานี้ ๕ พันพระวัสสาแล ฯ


พระพุทธรูปไม้ (361)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางไสยยาสน์


พระพุทธรูปไม้ (360)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางไสยยาสน์


พระพุทธรูปไม้ (359)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางไสยยาสน์


พระพุทธรูปไม้ (358)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางไสยยาสน์


พระพุทธรูปไม้ (357)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางไสยยาสน์


พระพุทธรูปไม้ (356)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางไสยยาสน์


พระพุทธรูปไม้ (301)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางเปิดโลก


พระพุทธรูปไม้ (300)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางเปิดโลก


พระพุทธรูปไม้ (299)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางเปิดโลก


พระพุทธรูปไม้ (298)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางเปิดโลก


พระพุทธรูปไม้ (297)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางเปิดโลก