ที่ห้อยไห / ที่แขวนไห

ที่ห้อยไหชิ้นนี้ มีลักษณะเป็นโครงไม้สานคล้ายห่วงไว้แขวนหรือห้อยกับคานไม้ ขดไม้เป็นวงกลมสำหรับเป็นฐานไว้ห้อยไหหรือหม้อ เดิมเป็นสมบัติของนางอุสา บัวมะลิ ปัจจุบันได้มอบให้นางพรรษา บัวมะลิเพื่อนำเข้าศูนย์การเรียนรู้ฯ

ขนาด

ขนาด : ส. 19 ซม. ก. 23 ซม ศก. 12.5 ซม. / ลักษณะทางกายภาพ : ทำจากไม้ สานขึ้นเป็นโครง ทำไม้เป็นวงกลมสำหรับวางไห และไม้ยาวขึ้นสำหรับไว้แขวน

ชื่อเจ้าของ

นางอุสา บุญชุ่มใจ

ประวัติเจ้าของ

มีชีวิตอยู่

ประวัติวัตถุจัดแสดง

วัตถุชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์ไว้ใช้สำหรับไว้ห้อยหม้อหรือไห

แหล่งที่ได้มา/โอนย้าย

นางอุสา บุญชุ่มใจมอบให้กับนางพรรษา บัวมะลิ