ประกาศผลแล้ว ! เวทีการประชันไอเดียเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล
“NAVANURAK Story Creator Challenge 2020”


วันที่ 6 พฤษภาคม 64 เนคเทค สวทช. จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020”
การแข่งขันเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล ในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการหลอมรวมศิลปวัฒนธรรมผ่านเยาวชนผู้เข้าร่วมแข่งขันกับเจ้าของวัฒนธรรมในชุมชน สู่เรื่องราวที่มีพลังผ่านแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ พร้อมขยายผลสู่ชุมชนอื่นผ่านเครือข่ายพันธมิตร เน้นสร้างคนรุ่นใหม่และนักเล่าเรื่องในท้องถิ่นเพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป


โปสเตอร์กิจกรรม

ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ

  ได้แก่ ผลงาน “ขอบคุณ ณ โคกสลุง” โดยทีม “BLACK LIGHT” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลมูลค่า 50,000 บาท


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

  ได้แก่ ผลงาน “ความทรงจำกับวัฒนธรรมที่ล้ำค่า สู่ภูมิปัญญาที่น่าจดจำ” โดยทีม “BABY GROUP” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คว้าเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

  ได้แก่ ผลงาน “บันทึก การเดินทาง ความทรงจำ (Travel memories)” โดยทีม “WONDER” จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คว้าเงินรางวัล 20,000 บาท


รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ได้แก่

 1. ผลงาน “หัตถกรรมไทยเบิ้ง” ทีม “Digital Local” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 2. ผลงาน “สืบสานภูมิปัญญา พริกตะเกลือ” ทีม “Victory” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 3. ผลงาน “เสน่ห์สีกก” ทีม “ARCH TRAVEL” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัลพิเศษ จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท ได้แก่

 1. ผลงาน “เส้นทางสู่โคกสลุง” ทีม “Charlotte” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 2. ผลงาน “พวงมโหตร ความงดงามของภูมิปัญญาชุมชนโคกสลุง” ทีม “ขบวน 921” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัล Popular Vote

  ได้แก่ ผลงาน “ความทรงจำกับวัฒนธรรมที่ล้ำค่า สู่ภูมิปัญญาที่น่าจดจำ” ทีม “BABY GROUP” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คว้ารางวัลมูลค่า 1,000 บาท


ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่งทุกทีมในเวทีนี้