Catch Me! จับให้ได้ถ้านายแน่จริง


Concept การนำเสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนวัดโพธิ์เรียงมาเป็นแนวคิด ( Concept) ในจัดทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมา โดยการรวบรวมสิ่งที่มีอยู่หรือการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน เช่น เรือกระทงกาบมะพร้าว ป้าหมีเจ้าของวัฒนธรรม ขนมเบื้อง

ขั้นตอนที่ 8


นำกระดาษย่นมาทำเป็นดอกไม้ ธูปและเทียน

ขั้นตอนที่ 7


ติดกระดาษแก้วตกแต่ง โดยติดบริเวณตัวเรือ และติดกระดาษอังกฤษตกแต่ง โดยติดบริเวณประทุนเรือกับเขนเรือทั้งหัวเรือและท้ายเรือ

ขั้นตอนที่ 6


ใช้ไม้ไผ่หักให้เป็นเหลี่ยมเพื่อนำมาต่อเป็นหัวเรือ และท้ายเรือ

ขั้นตอนที่ 5


นำไม้ไผ่มาต่อปีกเรือ โดยดัดให้โค้งเข้ากับตัวเรือทั้งสองด้าน

ขั้นตอนที่ 4


ต่อเขนเรือ โดยใช้ใส้ในของไม้ระกำมาปักบริเวณหัวและท้ายเรือ ซึ่งใช้ไม่จิ้มฟันเป็นตัวยึด

ขั้นตอนที่ 3


สานไม้ตรงประทุนเรือด้วย ไม้ระกำที่ตากแห้งจนกรอบ เพื่อให้หักได้ง่ายไม่เหนียว ให้เป็นประทุนเรือ โดยการสานจะต้องละเอียด และเรียงเส้นสวยงาม

ขั้นตอนที่ 2


ต่อโครงประทุนเรือ โดยนำไม้ไผ่มาดัดโค้งและปักให้เป็นโครง 3 โครง โดยวัดระยะให้อยู่ตรงกึ่งกลาง

ขั้นตอนที่ 1


เฉือนกาบมะพร้าวให้เรียบ จนมีลักษณะเป็นเรือ และเฉือนด้านใต้ท้องเรือเล็กน้อย เพื่อให้สามารถตั้งได้

กระดาษย่น


ใช้สำหรับการทำดอกไม้ ธูป และเทียน

กระดาษแก้ว


กระดาษแก้วหลากสีใช้ในการตกแต่งตัวเรือ

กระดาษอังกฤษ


กระดาษอังกฤษหลากสีเพื่อใช้ในการตกแต่ง

ใส้ในของไม้ระกำ


ไม้ระกำ


ไม้ระกำที่ตากแห้งจนกรอบแล้วฝานออกมาเป็นเส้น

ไม้ไผ่


กาบมะพร้าว


กาบมะพร้าวแห้ง

เรือกระทงกาบมะพร้าว


ภูมิปัญญาคู่ชุมชน ของชุมชนวัดโพธิ์เรียง