ครุฑ


วัสดุ ไม้ สภาพ สมบูรณ์ ขนาด สูง 43.3 ซม. กว้าง 48.3 ซม.

ปาน


วัสดุ โลหะ สภาพ ไม่สมบูรณ์

ป้ายธรรมมาสน์


จองปลี


วัสดุ ไม้ สภาพ สมบูรณ์

แผงพระพิมพ์


วัสดุ ไม้ สภาพ สมบูรณ์

ขันโตก


วัสดุ ไม้,ทองเหลือง สภาพ ไม่สมบูรณ์

ขันโตก


วัสดุไม้ สภาพไม่สมบูรณ์

ขันโตก


สภาพสมบูรณ์

พระพุทธรูปแก้ว


ปางสมาธิ สภาพสมบูรณ์

พระพุทธรูปแก้ว


ปางมารวิชัย สภาพสมบูรณ์

พระพุทธรูปแก้ว


ปางสมาธิ สภาพสมบูรณ์

พระพุทธรูปทองแดง


ปางมารวิชัย สภาพสมบูรณ์

พระพุทธรูปทองแดง


ปางนาคปรก สภาพสมบูรณ์

พระพุทธรูปทองแดง


ปางจงกรมแก้ว สภาพ สมบูรณ์

พระพุทธรูปปูนปั้น


ปางสมาธิ สภาพไม่สมบูรณ์

พระพุทธรูปปูนปั้น


ปางสมาธิ สภาพสมบูรณ์

พระพุทธรูปปูนปั้น


ปางสมาธิ สภาพไม่สมบูรณ์

พระพุทธรูปปูนปั้น


ปางสมาธิ สภาพไม่สมบูรณ์

พระพุทธรูปปูนปั้น


ปางมารวิชัย สภาพไม่สมบูรณ์

พระพุทธรูปปูนปั้น


ปางมารวิชัย สภาพไม่สมบูรณ์

พระพุทธรูปสำริด


ปางมารวิชัย สภาพสมบูรณ์

พระพุทธรูปไม้


ปางมารวิชัย สภาพสมบูรณ์

พระพุทธรูปไม้


ปางมารวิชัย สภาพสมบูรณ์

พระพุทธรูปไม้


ปางมารวิชัย สภาพสมบูรณ์