หญ้าใบพริก asystasia gangetica (Nees) ensurmu subsp....

สถานที่จัดเก็บต้นฉบับ