ลงลูกหอยแมลงภู่


ซั้งหอยแมลงภู่ เกิดจากแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยการสร้างปะการังเทียมที่ทำด้วยไม้ไผ่หรือกิ่งไม้มาปักสุ่มกัน ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ซั้ง” เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำวัยอ่อน และเกิดเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ