ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ "BBB"


ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ “BBB” มีการใช้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) จึงเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้จากการทำไม้กวาดของชุมชนบ้านบิงมาพัฒนาให้เป็น “ไม้กวาดประดิษฐ์แบบทำมือ : Baan Bing Broom” โดยมีความต้องการที่จะออกแบบและผลิตให้ตอบสนองควา

ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านบิง


ตำบลบิงตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอโนนสูง และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครราชสีมา เป็น 1 ใน 18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ไม้กวาดอัศจรรย์แห่งบ้านบิง


เรื่องราววัยเรียนของเด็กทั้งสามกับการเดินทางเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับบ้านบิงและวัฒนธรรมงานหัตถกรรมการทำไม้กวาดชุมชนบ้านบิง

กระบวนการทำไม้กวาดทางมะพร้าวของชุมชนบ้านบิง


การทำไม้กวาดในชุมชนบ้านบิง เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นระยะเวลามานานกว่า 30 ปี โดยเริ่มจากการเรียนรู้โดยการดูตัวอย่างไม้กวาดที่ใช้อยู่ภายในครัวเรือนซึ่งการทำจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่คนในชุมชน

กระบวนการทำไม้กวาดดอกหญ้าของชุมชนบ้านบิง


การทำไม้กวาดในชุมชนบ้านบิง เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นระยะเวลามานานกว่า 30 ปี โดยเริ่มจากการเรียนรู้โดยการดูตัวอย่างไม้กวาดที่ใช้อยู่ภายในครัวเรือนซึ่งการทำจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่คนในชุมชน

ความสัมพันธ์ของชุมชนบ้านบิงและกลุ่มหัตถกรรมการทำไม้กวาดในปัจจุบัน


ในปัจจุบันชุมชนบ้านบิงยังคงดำเนินการผลิตไม้กวาดอยู่เสมอ โดยคนในชุมชนยึดเป็นอาชีพหลัก และสามารถเป็นอาชีพเสริมของคนในพื้นที่ได้เช่นกัน

ความสัมพันธ์ของชุมชนและกลุ่มหัตถกรรมชุมชนบ้านบิง


ในสมัยก่อนผู้คนในชุมชนบ้านบิงมีอาชีพในการทำนาแต่เป็นนาน้ำฝนและดินก็เป็นดินเค็ม ทำให้ไม่ได้ผลผลิตมากเท่าที่ควร ทางชุมชนจึงมีการรวมตัวกันเพื่อหาอาชีพเสริม

ประวัติความเป็นมาของอาชีพการทำหัตถกรรมของชุมชนบ้านบิง


การทำไม้กวาดทั้งไม้กวาดดอกหญ้า และไม้กวาดทางมะพร้าวนั้นถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านหัตถกรรมที่เป็นอาชีพของชาวชุมชนบ้านบิงทำต่อ ๆ กันมา

ประวัติความเป็นมาของการรวมกลุ่มทำหัตถกรรมของชุมชนบ้านบิง


ในสมัยก่อนนั้นการทำไม้กวาดของชุมชนบ้านบิงนั้นเป็นเพียงการเพื่อใช้งานและเป็นภูมิปัญญาของคนบางกลุ่มในชุมชน

ไม้กวาดทางมะพร้าว


ไม้กวาดทางมะพร้าว ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมงานหัตถกรรม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านบิง

ไม้กวาดดอกหญ้า


ไม้กวาดดอกหญ้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมงานหัตถกรรม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนบ้านบิง