ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม