NAVANURAK Story Creator Challenge 2020

18 – 20 ธันวาคม 2563

ร่วมประชันไอเดีย ประกวดเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้อมูลทางวัฒนธรรมให้ตอบโจทย์ทางด้าน ท่องเที่ยว การศึกษา การอนุรักษ์ และไลฟ์สไตล์


ปฏิทินกิจกรรม


 • รับสมัคร

 • ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก ที่เว็บไซต์ www.navanurak.in.th/storycreator2020

  ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุน ทีมละ 5,000 บาท

 • ประชุมทีมผู้เข้าแข่งขัน ผ่าน VDO Call เพื่อแจ้งกติกา การสนับสนุนข้อมูล การเดินทาง ที่พัก และสิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน NAVANURAK Story Creator 2020

  ณ “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • แข่งขัน Story Creator Challenge 2020

  ณ “สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา” ต.โคกสลุง อ. พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
  เดินทางโดยรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลำโพง-สถานีโคกสลุง พร้อมผู้จัดงาน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • ส่งผลงานเป็น คลิปวิดีโอความยาว 5 นาที

 • ประกาศผลและมอบรางวัล

วัตถุประสงค์และข้อกำหนดของงาน

 1. เพื่อประกวดการนำเสนอเรื่องราว เรื่องเล่า ความประทับใจใน ความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ ภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆ เพื่อสะท้อนความรู้สึก ที่มีผ่าน คลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์
 2. มีการสอดแทรกการนำเสนอระบบนวนุรักษ์ ของเนคเทค อันจะทำให้เกิดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลวัฒนธรรม

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล (ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท)

ประกาศผล ทีมที่ผ่านการคัดเลือก

รายชื่อทีม
Wonder นายอัฐฤทธิ์ วงค์ชัย
นางสาวสุตาภัทร กันผง
นายศุภวิชญ์ เอี่ยมกอง
Arch Travel เอกรินทร์ กุ้ยวงตาล
บุษบา คำอยู่
พีรพัฒน์ สุโพธิ์
ณิชากร ทับทิมเขียว
Victory นายพีรดนย์ ศรีทองดี
นายพงศ์พนิช พีชะพัฒน์
นางสาวณภัสสร วงค์สูงเนิน
นางสาวนฤมล เกตุชีพ
Digital Local นางสาวพรนภา มูระคา
นางสาวสุพรรษา แตงอ่อน
นางสาวธัญญาพร แก้วคงบุญ
นางสาวเกวลิน ปรีเปรม
นางสาวญาตาวี เอี่ยมศิริ
BLACK LIGHT นางสาวเมธินี ศรีบุญเรือง
นายต้นตะวัน สุวรรณศรี
นายอาทิตย์ กันธิมา
นายภัทร์นิธิ กาใจ
ขบวน921 นางสาว พิมพ์ชนก วุ้นกิ้ม
นางสาว ปาณิสรา สิงห์ดวง
นายราชันย์ ลาคูบอน
Charlotte นางสาวสิริลักษณ์ ยะพิมสิน
นางสาวสวภัทร กันฮก
นายธนดล สมจิตต์
นางสาวขวัญวิจิตร เปิงขุนทด
Baby Group นายวิวัตณ์ เสาสุข
นายนัฐภัทร เทศทนง
นางสาวสุภานัน โตสกุล
นางสาวสุภนิดา โตสกุล
นางสาวทิพวรรณ์ พรมตะ
ทีมที่ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติดังนี้
 • เข้า กลุ่มไลน์ ภายใน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น.
 • จะต้องเข้าร่วมรับฟังกติกาการแข่งขัน วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ผ่าน VDO Call
  เพื่อแจ้งกติกา การสนับสนุนข้อมูล การเดินทาง ที่พัก และสิ่งที่ต้องเตรียมมา เริ่มเวลา 9.00 น.

เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็น
 1. ภาพรวมในการนำเสนอ
 2. ความคิดสร้างสรรค์
 3. ความครบถ้วนของเอกสารหรือข้อมูลการสมัคร/ประสบการณ์/องค์ประกอบของทีม
รายละเอียด
 1. คลิปแนะนำตัวและแนวคิดการเล่าเรื่องมีการนำเสนอมีความโดดเด่นน่าสนใจ
 2. Story Board หรือ แนวคิดในการทำคลิปวิดีโอประกวดมีแนวคิดโดดเด่นน่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์
 3. Story Board มีเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องกับชุมชนบ้านไทยเบิ้ง ต.โคงสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี สำหรับการสร้างผลงาน
 4. Story Board มีการใช้ NAVANURAK Platform เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอ
 5. ข้อมูลที่กรอกในระบบมีความครบถ้วนสมบูรณ์/ประสบการณ์ของทีม(ถ้ามี)/องค์ประกอบของทีมครบถ้วน

ตารางกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค. 2563
กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน NAVANURAK Story Creator 2020
ณ “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
09.30น.
ลงทะเบียน
10.00น.
กล่าวต้อนรับ
10.15น.
บรรยายให้ความรู้ชุมชนวัฒนธรรม “สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา”
10.45น.
Design thinking Workshop
สร้างสตอรี่ให้วัฒนธรรมจับต้องได้เมื่อเรื่องเล่า ต้องเข้ากับวัฒนธรรม จึงเกิดเป็น Story of Product ที่สัมผัสได้
12.00น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น.
Design thinking Workshop (ต่อ)
14.00น.
แนะเทคนิค ชิค ชิค ก่อนลงพื้นที่ “งานสื่อที่สร้างสรรค์ กับเครื่องมือที่สร้างเสริม”
15.30น.
ถาม/ตอบ และปิดการฝึกอบรม
วันศุกร์ที่ 18 ธ.ค. 2563
แข่งขัน Story Creator Challenge 2020
ณ “สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา” ต.โคกสลุง อ. พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
 06.00 น.
ลงทะเบียน รับตั๋วรถไฟ รับอาหารว่าง ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง
 08.20 น.
ออกเดินทางโดยรถไฟ ด้วยรถด่วนขบวนเลขที่ 75
 11.15 น.
เดินทางถึง ชุมชนวัฒนธรรม “สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา” ต.โคกสลุง อ. พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
 13.00 น.
พิธีเปิด, กล่าวต้อนรับ, อธิบายโจทย์ เครื่องมือ
 13.30 น.
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน
 18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
 19.00 น.
เข้าที่พัก (Home stay)
วันเสาร์ที่ 19 ธ.ค. 2563
แข่งขัน Story Creator Challenge 2020
ณ “สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา” ต.โคกสลุง อ. พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
 08.00 น.
อาหารเช้า ณ Home stay
 09.00 น.
ผู้เข้าแข่งขันลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและถ่ายทำ
 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
 13.00 น.
ผู้เข้าแข่งขันลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและถ่ายทำ
 18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ Home stay
วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563
แข่งขัน Story Creator Challenge 2020
ณ “สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา” ต.โคกสลุง อ. พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
 08.00 น.
อาหารเช้า ณ Home stay
 09.00 น.
ผู้เข้าแข่งขันลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและถ่ายทำ
 12.00 น.
ประชุมรับฟังสรุป นัดหมายการส่งมอบผลงาน และรับประทานอาหารกลางวัน
 13.00 น.
เดินทางกลับ
 16.00 น.
เดินทางถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยสวัสดิภาพ
กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่จัดงาน

สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา

99/3 ม. 3 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140

การเดินทางมาสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา

เดินทางโดยรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลำโพง-สถานีโคกสลุง (ไปพร้อมผู้จัด ไม่เสียค่าใข้จ่าย )

ที่พัก

ผู้ร่วมแข่งขันจะได้พักที่โฮมสเตย์ ที่ทางผู้จัดงานจัดหาให้ (ผู้จัดงานเตรียมให้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ข้อมูลศึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้เข้าแข่งขัน

ชุมชนวัฒนธรรม ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง

สอบถามข้อมูล ติดต่อ

 • คุณ อรรถกร ศิริสุวรรณ 0815711535
 • คุณ ศุภรา พันธุ์ติยะ 025646900ต่อ2337
 • Facebook Fanpage https://www.facebook.com/navanurak