ใบสมัครสมาชิกโครงการพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน. (ไทย) :
ชื่อหน่วยงาน. (อังกฤษ) :
ชื่อย่อหน่วยงาน. (ไทย) :
ชื่อย่อหน่วยงาน. (อังกฤษ) :

เอกชน
ภาครัฐ
สถานศึกษา
อื่นๆระบุ วัด    ชุมชน    สถานที่ราชการ    อื่นๆระบุ  


 พิพิธภัณฑสถานทางศิลปะ
 พิพิธภัณฑสถานศิลปะร่วมสมัย
 พิพิธภัณฑสถานทางธรรมชาติวิทยา
 พิพิธภัณฑสถานทางวิทยาศาสตร์และเครื่องกล
 พิพิธภัณฑสถานทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์วิทยา
 พิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 พิพิธภัณฑสถานประจำท้องถิ่น
 พิพิธภัณฑสถานแบบพิเศษ
 พิพิธภัณฑสถานของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
 อื่นๆระบุ
จัดแสดงถาวร
จัดแสดงหมุนเวียน/ชั่วคราว


เครื่องปั้นดินเผา
ธรรมชาติวิทยา
การแพทย์และสาธารณสุข
ศาสนาและวัด
โบราณคดี
ประวัติศาสตร์
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พระป่า
บ้าน/อาคารประวัติศาสตร์
ผ้า/ สิ่งทอ
ศิลปะการแสดง
ชาติพันธุ์
บุคคลสำคัญ
งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
การทหารและสงคราม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อื่นๆระบุ

 มี (ระบุชื่อเว็บไซต์)
 ไม่มี

มี
ไม่มี

มี
ไม่มี


ระบบปฏิบัติการที่ใช้
ฐานข้อมูลที่ใช้
ขนาดพื้นที่

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
email